Postavení Ekvádoru v Andském společenství národů

Název práce: Postavení Ekvádoru v Andském společenství národů
Autor(ka) práce: Vašutová, Helena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Harmáček, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je analýza ekvádorské ekonomiky a srovnání s ostatními členskými státy Andského společenství, zjištění záměrů a cílů tohoto integračního uskupení a především charakterizace významu členství pro Ekvádor. V první kapitole je Ekvádor obecně charakterizován, je zde popsán politický vývoj, je provedena ekonomická analýza podle základních makroekonomických ukazatelů, je popsána odvětvová struktura a provedena analýza zahraničního obchodu. V druhé kapitole je popsán stručný vývoj a cíle Andského společenství národů a současný stav integračního procesu. Dále jsou popsány vztahy Ekvádoru s dalšími členskými státy. V poslední kapitole je Ekvádor srovnán s ostatními členskými zeměmi podle vybraných ekonomických a sociálních aspektů. Na konci kapitoly je proveden rozbor ekvádorského obchodu s ostatními členy.
Klíčová slova: Ekvádor; CAN; Andské společenství národů; Peru; Bolívie; Kolumbie
Název práce: Position of Ecuador in the Andean Community of Nations
Autor(ka) práce: Vašutová, Helena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Harmáček, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to analyse Ecuador's economy and compare it with the other members of the Andean Community, to find out the purposes and aims of the Andean Community and above all to define the significance of membership for Ecuador. In the first chapter, Ecuador is generally characterised, the political development is described, an economic analysis is done by the main macroeconomic indicators, the structure of sectors is described and there is an analysis of the international trade. In the second chapter there is a brief description of the history and main aims of the Andean Community and the actual situation of the integration process. Also the relationship of Ecuador with the other members is described. In the last chapter, Ecuador is compared economically and socially with the other member countries. At the end of the chapter there is an analysis of Ecuador's trade with the other members.
Klíčová slova: Bolivia; CAN; Andean Community; Ecuador; Peru; Colombia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2008
Datum podání práce: 12. 12. 2008
Datum obhajoby: 12. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: