Kulturní diference a jejich význam v chování spotřebitele

Název práce: Kulturní diference a jejich význam v chování spotřebitele
Autor(ka) práce: Březíková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Mottlová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce sleduje kulturní diference a jejich význam v chování spotřebitele. V první části jsou vysvětleny pojmy jako kultura, její vliv na spotřebitele a jsou analyzovány také nehmotné prvky kultury jako neverbální komunikace, hodnoty či body image. Následuje krátký a obecný popis sledovaných krajin co se týče historie a přírodních podmínek. Zmíněny jsou také kulturní dimenze dle Geerta Hostedeho. Další část diplomové práce vychází z dotazníkového šetření zaměřující se na vymezení analyzovaných prvků kultury obsahující stravovací a mediální zvyky, vztah ke značkových produktům a módním trendům, dále na nákupní rozhodovací proces a postavení muže a ženy ve společnosti. které je poté analyzováno a jsou vyvozeny závěry. Je také na začátku stanoveno několik hypotéz, které jsou na konci diplomové práce potvrzeny či vyvráceny. V dotazníku je použita analýza I. stupně a využity jsou také křížové tabulky.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2006
Datum podání práce: 15. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4248/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: