Body Image v kontextu soudobé společnosti

Název práce: Body Image v kontextu soudobé společnosti
Autor(ka) práce: Rolínek, Igor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Shivairová, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá pojmem body image - vymezuje základní definici tohoto problému, sleduje kulturní vlivy a historický vývoj a charakterizuje základní kvantitativní veličiny (BMI, WHR, BIA).V následující části pojednává o vlivu mediální prezentace tělesného ideálu na utváření body image člověka a směřuje toto sledování na cílovou skupinu gayů. Ve výzkumné části řeší prostřednictvím dotazníkového šetření současnou situaci této problematiky v gay subkultuře v porovnání se vzorkem heterosexuálních mužů. V druhé části výzkumu využívá metody obsahové analýzy v gay filmografii, pomocí které porovnává mediální obraz gayů s reálnou situací a zkoumá mediální vliv na utváření gay ideálu.
Klíčová slova: CAWI; Twiggy; Gay film; Vzhled; Tělesný ideál; Gay marketing; Média; WHR; Obsahová analýza; Růžové peníze; Body image; Gay; BMI; Anorexie a bulimie; Product placement
Název práce: Body image and contemporary society (Research on Gay consumers in the Czech republic)
Autor(ka) práce: Rolínek, Igor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Shivairová, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on body image - defines the main characteristics of this area, describes cultural influences and body image history and explains basic quantitative values (Body Mass Index, Waist Hip Ratio, Bioelectrical Impedance Analysis). Furthemore the thesis deals with media influence on body ideal formation process, especially in gay subculture. The research part explores recent situation of body image in gay subculture compared with heterosexual males. This section includes the content analysis of mainstream gay movies which compares media presentation of gays and the real situation and examines media influence on gay body image formation.
Klíčová slova: Twiggy; Body ideal; Product placement; Content analysis; Gay movies; Body mass index; Bulimia nervosa; Anorexia nervosa; Media; Gay; Pink money; Body image; Waist Hip Ratio; Gay marketing; CAWI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2008
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 10. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16143/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: