Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti pro řešení dopravní infrastruktury ve vybraném kraji (Zlínský)

Název práce: Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti pro řešení dopravní infrastruktury ve vybraném kraji (Zlínský)
Autor(ka) práce: Hanuš, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Pova, Patrik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
První část práce se zabývá globálním aspektem dotací a dopravy. Tyto dva prvky hrají důležitou roli v integračních procesech. Vysvětluji jejich význam v souvislostech, o kterých se příliš nemluví. Dále se zabývám dopravní politikou EU. Poté zkoumám význam dopravy na makroekonomické úrovni v EU-27 včetně vlivu na životní prostředí. Analyzuji možnosti čerpání dotací v období po vstupu ČR do EU až do současnosti. Také charakterizuji dopravní infrastrukturu Zlínského kraje, abych mohl stanovit vhodné použití dotací. V stěžejní části práce analyzuji využití dotací podle operačních programů se zaměřením na efektivitu využití v mezikrajském srovnání a vyvozuji závěry. V poslední části práce popisuji konkrétní projekty s regionálním i mezinárodním významem. Popisuji, jaké jsou důvody vzniku daných projektů, programovou náplň ve struktuře operačního programu, podobu stavby samotné, rozsah spádových území, vliv na lokální ekonomiku a životní prostředí. Dále se zabývám financováním projektu a dopravním využitím.
Klíčová slova: dopravní infrastruktura; fondy EU; ekonomická integrace
Název práce: Possibilities of use subsidies from the European regional development fund and the Cohesion fund for transport infrastructure in region (Zlínský)
Autor(ka) práce: Hanuš, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Pova, Patrik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
At the beginning of the thesis I'm focusing on global aspect of subsidies and transportation. These two items play important role in economic integration processes. I'm explaining their importance in context which is not well known. Further there is a description of EU transport policy. After that I'm researching the relation of transport infrastructure among macroeconomics and environment at EU-27 level. In the middle of the thesis there is the analysis of subsidies possibilities for Czech Republic after joining the EU till present. I'm also describing the transport infrastructure of Zlín Region to analyze the way of invested subsidies to transport infrastructure. In the main part of thesis there is the analysis of used subsidies according to operational programmes with an aim at efficiency among NUTS 3 regions with summarizing conclusion. In the end of thesis I'm describing specific projects with regional and international impact. There is the explanation of necessity of these projects, programming connection with operational program, the composition of building structure, area of influence, impact on local economics and environment, financial aspects and traffic usage.
Klíčová slova: EU funds; economic integration; traffic infrastructure

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2008
Datum podání práce: 30. 1. 2009
Datum obhajoby: 3. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17878/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: