Přenesená působnost obcí ČR a její financování

Název práce: Přenesená působnost obcí ČR a její financování
Autor(ka) práce: Bartoň, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jetmar, Marek
Oponenti práce: Peková, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje přenesené působnosti obcí a jejímu financování. V České republice v nedávné době proběhla další část reformy veřejné správy, která přenesla část výkonu státní správy na obce. Práce shrnuje právní základy, na kterých je tento přenos realizován. Popisuje typologii obcí a míru kompetencí, která je na ně přenesená. Hlavní část práce je zaměřená na analýzu financování přenesené působnosti. Cílem práce je dokázat nebo vyvrátit myšlenku, zda obce na výkon přenesené působnosti určitým způsobem doplácejí z prostředků určených na rozvoj obce, výkon samostatné působnosti.
Klíčová slova: rozpočet; veřejné výdaje; přenesená působnost; financování; obce
Název práce: Transferred competency of municipalities in the Czech Republic and its financing
Autor(ka) práce: Bartoň, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jetmar, Marek
Oponenti práce: Peková, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis is concerned with transferred competency of municipalities and its financing. There has come through a reform of public administration in the Czech Republic not long ago, which transferred a part of execution of state administration to municipalities. Thesis summarizes legal basis on which this process is realized. It also describes typology of municipalities and the extent of its transferred competence. Main part of this thesis is focused on analysis of transferred competency financing. Object of the thesis is to prove or to disprove an idea that the municipalities have to use their own funds to finance the execution of the state administration.
Klíčová slova: budget; public expenditure; municipality; financing; transferred competency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2008
Datum podání práce: 5. 1. 2009
Datum obhajoby: 22. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16488/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: