Druhý demografický přechod - Regionální diferenciace v ČR

Název práce: Druhý demografický přechod - Regionální diferenciace v ČR
Autor(ka) práce: Dvořáková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Kazdová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem zájmu diplomové práce jsou změny, které se v české společnosti odehrávají od počátku 90. let a jsou označovány jako druhý demografický přechod. Popisu demografických změn v naší republice nejprve předchází obecná charakteristika druhého demografického přechodu, kde se čtenář může seznámit nejen s pojmem ?druhý demografický přechod?, ale i s jeho projevy. Následuje popis vývoje demografických veličin jak na úrovni celé České republiky, tak na úrovni krajské. Poslední část diplomové práce je věnována hledání vazby demografických charakteristik na další nedemografické veličiny. V závěru práce jsou shrnuty výsledné poznatky a čtenář zde může také nalézt kategorizaci krajů dle vývoje demografických veličin.
Klíčová slova: Rozvodovost; Sňatečnost; Úmrtnost; Porodnost; Demografické trendy; Druhý demografický přechod; Demografie
Název práce: The Second Demographic Transition - Regional Differentiations In the Czech Republic
Autor(ka) práce: Dvořáková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Kazdová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2006
Datum podání práce: 19. 12. 2006
Datum obhajoby: 6. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4321/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: