Technologie a užití digitálního videa

Název práce: Technologie a užití digitálního videa
Autor(ka) práce: Pechar, Zdeněk
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Nekvasil, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade několik cílů, přičemž tím hlavním je poskytnout čtenáři hlubší přehled v oblasti digitálního videa. Tohoto cíle dosáhneme pomocí několika cílů, které přiblíží video z několika pohledů. Úvodem si osvětlíme technologii digitálního videa a podíváme se na jeho krátkou historii. Ukážeme si nosiče digitálního videa včetně dobového souboje analogových videokazet. Nahlédneme na to, jaké jsou problémy a omezení přehrávání videa a také si představíme komprese, které nám "utvářejí" kvalitu. Část práce je také věnovaná formátům videa a problémy s jeho přehráváním. V další části se můžeme dočíst o použití digitálního videa a vývoji a prostupování do společnosti. Práce v neposlední řadě představí druhy šíření digitálního videa a osvětlí tak různé distribuční cesty, kterými lze video šířit. Dalším z menších cílů práce je také objasnění digitálních práv a jeho řízení. Také si utvoříme základní pohled, jak zákony přistupují k řešení digitálních práv. Závěrem práce bude prognóza o budoucím vývoji a použití digitálního videa. Práce je psána takovým stylem, který od čtenáře nevyžaduje pokročilou předchozí znalost žádných zde popisovaných technologií.
Klíčová slova: DRM; kodek; video
Název práce: Technology and use of digital video
Autor(ka) práce: Pechar, Zdeněk
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Nekvasil, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work puts several aims, whereas the main aim is to afford to the reader an overview of field of digital video. To attend the main aim, we will use a few smaller aims, which show us digital video from many views. At the opening we will study the technology of digital video and we will have look on its short history. We will show to ourselves the types of video mediums including video tape war. We will have a look on some problems and limitations with video playing and also video compressions will be shown. A part of work devote to video formats and problems with playing compatibility. In another part we can read about using digital video and its running thought the society. This work, last but not least, introduce the ways of video distributing. The next small aim of the work is to clear up digital rights and its management. We will also make basic view, how law solve digital rights. We will see prediction in field of digital video and its usage in the final of the work. The manner in which this work is presented does not require reader's deep previous knowledge of the technologies here described.
Klíčová slova: DRM; codec; video

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 24. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: