Řízení informačních systémů v nestátní neziskové organizaci holdingového typu

Název práce: Řízení informačních systémů v nestátní neziskové organizaci holdingového typu
Autor(ka) práce: Groll, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Šourek, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti a specifika řízení informačních systému v nestátních neziskových organizacích a ukázat je v případové studii. V části zabývající se obecnou analýzou informačních systému v neziskovém sektoru se práce zaměřuje na vliv specifik tohoto sektoru na řízení informačních systémů a na srovnání, jak ovlivňuje typ sektoru tvorbu a provoz informačních systémů. Pro případovou studii byla vybrána organizace Diakonie ČCE, která sdružuje velké množství nestátních neziskových organizací. Jedná se o relativně komplikovanou strukturu, jež je svým charakterem podobná holdingu. Práce věnuje zvýšenou pozornost popisu této struktury. Případová studie spočívá v sestavení informační strategie pro zkoumanou organizaci. Pro sestavení byly využity moderní nástroje a metodiky tvorby informační strategie. Strategie vychází ze skutečného strategického plánu zkoumané organizace a postupuje až ke specifikaci projektů realizujících strategii. Rozsahem je strategie přiměřena okolnostem jejího vzniku a jsou vynechány určité části, které by pro zkoumanou organizaci vyžadovaly nepřiměřeně vysoké náklady na pořízení.
Klíčová slova: Řízení informačních systémů; Nestátní nezisková organizace; Informační strategie
Název práce: Information system management in holding type non-governmental organization
Autor(ka) práce: Groll, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Šourek, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze possibilities and specifics of management of information systems in non-governmental organizations and to demonstrate it on the case study. The general analysis of information systems in non-profit sector is focused on influence of specifics of this sector on information systems management and on comparison how type of sector is affecting development and operation of information systems. As a case study Diakonie ČCE was chosen. Diakonie ČCE consists of large number of non-governmental organizations. It is relatively complicated structure which characteristic is very close to a holding company. Thesis pays an increased attention to the description of this structure. Case study consists of an information strategy design for the target organization. For this design and the development modern methodic and tools of development an information strategy were used. Strategy works with the real global strategy of researched organization and it is completed with specification of the concrete projects which are implementing strategy. Range of strategy is affected by limited financial sources of Diakonie ČCE for its creation. This is why elements which would cost unreasonable expenses for the researched organization were omitted.
Klíčová slova: Non-Governmental Organization; Information Systems Management; Information Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2008
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15352/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: