Nastavení a zabezpečení firemní bezdrátové sitě

Název práce: Nastavení a zabezpečení firemní bezdrátové sitě
Autor(ka) práce: Balon, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovský, Radomír
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zaměřením této práce je sestavení uceleného pohledu na problematiku bezdrátových sítí Wi-Fi, jejich nastavení a správné zabezpečení pro podnikové účely. Bezdrátové sítě mají usnadňovat přístup k internetu a k firemním prostředkům, avšak obzvláště v tomto prostředí musí být vynaložena nadstandardní pozornost zajištění proti útokům. Práce se ve své první části věnuje teoretickému zázemí Wi-fi, principům fungování, základním protokolům, historii a postupnému zdokonalování této technologie. Vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými standardy, definuje základní parametry zařízení Wi-fi. Další část práce je zaměřena na zabezpečení sítí. Vysvětleny jsou jednotlivé metody a šifrovací postupy, popsány rozdíly mezi jednotlivými šiframi. Práce se věnuje také dalším možnostem řešení bezpečnostní otázky. Ve třetí části pojednává o instalaci bezdrátových komponent, jejich správné konfiguraci, možnostem nastavení. Z této části je také jasně patrné, jak jsou v dnešní době bezdrátové prvky dostupné. Poslední oddíl práce tvoří série pokusů o nabourání zabezpečené sítě, uvádí jak snadné je rozluštit některé šifry a praktickou metodou dokáže, který způsob zabezpečení se jeví jako nejvhodnější pro používání ve firemním prostředí.
Klíčová slova: bezpečnost; šifrování; zabezpečení; Wi-Fi; bezdrátová síť
Název práce: Setting Up And Securing Enterprise Wireless Network
Autor(ka) práce: Balon, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palovský, Radomír
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this bachelor's thesis is to set compact view on the issues of the wireless networks, their settings and proper security in corporate environment. Wireless networks are supposed to simplify access to the internet and business data, but especially in this area, it is necessary to put forth above standard care to security policy, to protect network from external attacks. First part of this work is focused on theoretical background of the Wi-fi, basic functioning principles, history and step-by-step development of technology. Explains differences between particular standards, defines basic parameters of Wi-fi devices. Next part is focused on network security. It explains encryption methods and procedures and describes differences between ciphers. This section also deals with other possibilities, how to solve security questions. Third section deals with installation of wireless components, their proper configuration and other settings. From this text emerges, how simple to buy and how available are wireless components today. Last part id formed by series of experimental hacks into secured network, shows how simple it is to decrypt some ciphers. It proofs which ways of network security are best to use in enterprise environment.
Klíčová slova: Wi-Fi; privacy; wireless

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2008
Datum obhajoby: 9. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16890/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: