Německo jako sociální stát v kontextu sociální politiky EU

Název práce: Nemecko ako sociálny štát v kontexte sociálnej politiky EÚ
Autor(ka) práce: Faryadová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca pojednáva o nemeckej sociálnej politike so zameraním na politiku pracovného trhu. Téma je zasadená do kontextu európskej sociálnej politiky a európskej politiky zamestnanosti. Práca je členená na tri časti. V prvej je čitateľ oboznámený s európskou politikou zamestnanosti ako takou. Popísaný je jej vývoj a ciele v rámci nej stanovené Európskou úniou. Druhá časť sa venuje nemeckej politike pracovného trhu so zvláštnym dôrazom na rozsiahle reformy posledných rokov. Následne je popísané hodnotenie týchto reforiem a aktuálna situácia na pracovnom trhu v Nemecku. Posledná časť se zaoberá nemeckou politikou pracovného trhu v európskom kontexte: národným reformným programom Nemecka a komparatívnou analýzou s ostatnými členskými krajinami EÚ. Na záver kapitoly sú uvedené odporúčania pre nemeckú politiku pracovného trhu. Cieľom práce je odpovedať na otázku: Aká efektívna je nemecká politika pracovného trhu pri porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ zohľadnením cieľových indikátorov európskej politiky zamestnanosti? Akým smerom sa vyvýjala v posledných rokoch a aké sú možnosti jej ďalšieho zefektívnenia?
Klíčová slova: Európska sociálna politika; Politika zamestnanosti; Nemecko
Název práce: Německo jako sociální stát v kontextu sociální politiky EU
Autor(ka) práce: Faryadová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce pojednává o německé sociální politice se zaměřením na politiku pracovního trhu. Téma je zasazeno do kontextu evropské sociální politiky a evropské politiky zaměstnanosti. Práce je členěná na tři části. V první je čtenář obeznámen s evropskou politikou zaměstnanosti jako takovou. Popsán je její vývoj i cíle v rámci ní stanovené Evropskou unií. Druhá část se věnuje německé politice pracovního trhu se zvláštním důrazem na rozsáhlé reformy posledních let. Následně je popsáno hodnocení těchto reforem a aktuální situace na pracovním trhu v Německu. Poslední část se zabývá německou politikou pracovního trhu v evropském kontextu: národním reformním programem Německa a komparativní analýzou s ostatními členskými zeměmi EU. Na závěr kapitoly jsou uvedena doporučení pro německou politiku pracovního trhu. Cílem práce je odpovědět na otázku: Jak efektivní je německá politika pracovního trhu při porovnání s ostatními členskými zeměmi EU s ohledem na cílové ukazatele evropské politiky zaměstnanosti? Jakým směrem se vyvýjela v posledních letech a jaké jsou možnosti jejího dalšího zefektivnění?
Klíčová slova: Evropská sociální politika; Politika zaměstnanosti; Německo
Název práce: Germany as a welfare state in the context of EU social policy
Autor(ka) práce: Faryadová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The paper is discussing German social policy with an emphasis on labour market policy. The topic is set into the context of European social policy and European employment policy. The paper is divided into three parts. The first part informs the reader about European employment policy as a whole. It describes its evolution and targets specified by the European union. The second part is devoted to German labour market policy with an accent on the extensive reforms of the last years. Subsequently, the evaluation of these reforms and the current situation on the labour market in Germany are described. The last part is dealing with German labour market policy in the European context: German National reform programme and a comparative analysis with other member states of the EU. At the end of this chapter there are implications for the German labour market policy. The aim of this paper is to answer the question: How efficient is the German labour market policy comparing with other member states of the EU with regard to the target indicators of European employment policy? What direction is it heading and what are the possibilities of making it more efficient?
Klíčová slova: Employment policy; Germany; European social policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13458/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: