Implementace BI v softwarové firmě

Název práce: Implementace BI v softwarové firmě
Autor(ka) práce: Janů, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Závodný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá implementací nástrojů Business Intelligence do prostředí konkrétní softwarové firmy na podporu řízení výkonnosti podniku. Na základě analýzy podnikové strategie navrhuje model vhodných metrik za použití přístupu Balanced Scorecard. Implementační část prezentuje využití nástroje Cognos 8 BI na vytvoření reportingového systému, který by pravidelně vyhodnocoval potřebné informace z již existujících dat. Práce má dvě části -- teoretickou a praktickou, jejíž obsahem je samotná tvorba reportingového systému. Teoretická část se zabývá architekturou BI systémů se zaměřením na reportingové aplikace. Analyzuje typické použití aplikací podle širšího přístupu CPM, očekávané přínosy ze strany zákazníka a stanovuje, které aplikace je vhodné implementovat ve zvoleném prostředí. Dále se teoretická část zabývá analýzou metodik vývoje IS zaměřených na projekty BI. Stanovuje kritéria výběru, jejich váhy vztažené na konkrétní projekt a určuje zvolenou metodiku, která se použije při implementaci v nástroji Cognos. Praktickou část představuje reportingový projekt, který se zabývá jak samotným procesem vývoje, tak využitím BI aplikace z pohledu uživatele. Podává informace o činnostech, které souvisí s tvorbou systému od fáze úvodní studie až po testování. Rozsahem projektu je úvodní zmapování prostředí, do kterého má být BI zasazeno, analýza již používaných metrik, návrh nových podle konceptu Balanced Scorecard, výběr vhodných metrik pro implementaci a následná implementace v nástroji Cognos za použití více vývojových komponent. Podrobněji představím analytické možnosti prezentačního nástroje Metric Studio a dynamických prvků reportů z uživatelského pohledu. Závěrečné zhodnocení shrnuje kritické faktory úspěchu (CSF), které se objevily na daném projektu.
Klíčová slova: Balanced Scorecard; reporting; Cognos; Business Intelligence; Metric Studio; výběr metodiky vývoje IS
Název práce: BUSINESS INTELLIGENCE IMPLEMENTATION IN SOFTWARE COMPANY
Autor(ka) práce: Janů, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Závodný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma work is focused on implementation Business Intelligence applications in medium software company in order to support Corporate Performance Management. It creates suitable metrics portfolio according to Balanced Scorecard methodology. Implementation part presents development of the reporting system on the Cognos 8 BI platform in the current software company environment. The system evaluates the metrics every month. Metrics values are based on current data in transactional system. Diploma work has two parts: theory and reporting project. Theoretical part deals with BI system architecture in general. It is focused on reporting issues. It analyses typical usage and expected benefits of BI applications used for Corporate Performance Management in order to specify applications that are suitable for implementation in the company environment. Next issue of the theoretical part deals with IS development methodology that can be used in Business Intelligence projects. According to chosen criteria and weights with regard to this project it evaluates the best methodology for this project. It will be used in the next part. Practical part reporting project is both about development issues and usage the BI application from the end user view. This example provides information about activities, which are necessary for this development from initial study to testing phase. Project scope includes analysis of the environment, analysis of used metrics, design new metrics, metrics selection and implementation on Cognos platform. This example presents analytical usage of the Metric Studio tool and dymamical reports usage from the manager's view. The final part brings together critical success factors (CSF), which appear in this project.
Klíčová slova: Metric Studio; Balanced Scorecard; IS development methodology evaluation; reporting; Cognos; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2008
Datum obhajoby: 10. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15251/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: