Dostupnost přímých finančních podpor ze strukturálních fondů pro podnikatele

Název práce: Dostupnost přímých finančních podpor ze strukturálních fondů pro podnikatele
Autor(ka) práce: Rajdlová, Dana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zvánovcová, Helena
Oponenti práce: Pavlů, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Česká republika získala svým vstupem do EU právo čerpat prostředky z jejího rozpočtu rozpočtu k odstraňování regionálních disparit, především v oblasti infrastruktury, ale i rozvoji podnikání, zejména malého a středního. Práce analyzuje dostupnost dvou forem přímých finančních podpor (dotace a zvýhodněný úvěr)ze strukturálních fondů pro malé a střední podnikatele, zejména pak dostupnosti informací o těchto podporách. Jako představitel poskytovatele podpory je uveden podnikatelský subjekt Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Jádro práce je soustředěno na zhodnocení administrativní náročnosti přípravy žádosti o podporu v rámci Operačních programů v období 2004 - 2006. Závěrečné shrnutí obsahuje návrhy na opatření ke zlepšení přístupu podnikatelů k podporám, a to zejména v podobě snižování administrativní zátěže žadatelelů o podporu.
Klíčová slova: žádost; podnikatel; podpora; ČMZRB; strukturální fondy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2007
Datum podání práce: 2. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4437/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: