Měnové příčiny hospodářského cyklu

Název práce: Měnové příčiny hospodářského cyklu
Autor(ka) práce: Tůma, Aleš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koderová, Jitka
Oponenti práce: Havel, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá monetární teorií hospodářského cyklu v podání tzv. rakouské ekonomické školy. Analyzuje rozdílné ekonomické účinky financování investic úsporami a financování úvěrovou expanzí. Ukazuje, že ve druhém případě nastává neudržitelná situace, kdy se ekonomické subjekty snaží zároveň více spotřebovávat i více investovat, což není fyzicky možné. Výsledkem je recese a likvidace chybných investic provedených během boomu. Práce dále poskytuje odpověď na kritiku monetární teorie z pozic hypotézy racionálních očekávání. V další části práce je předložena kritika tradičně používaných ukazatelů národního účetnictví, konkrétně HDP. Tento ukazatel adekvátně nezobrazuje popisované cyklické změny ve výrobní struktuře ekonomiky, tj. umělý investiční boom a následnou korekci. Jako východisko je navržen ukazatel hrubého národního příjmu (GDR), který k HDP zpětně připočítává výdaje na meziprodukty. V poslední části práce je pak proveden výpočet GDR pro Českou republiku.
Klíčová slova: racionální očekávání; hospodářský cyklus; úvěrová expanze; GDR; HDP; národní účetnictví; rakouská škola
Název práce: Monetary causes of the business cycle
Autor(ka) práce: Tůma, Aleš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koderová, Jitka
Oponenti práce: Havel, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the monetary theory of business cycles as presented by the so called Austrian school of economics. It analyzes the different economic effects of investments financed by saving as opposed to investments financed by credit expansion. It shows that in the latter case an unsustainable situation results in which economic actors try both to invest and to consume more at the same time, which is physically impossible. The result is recession and liquidation of malinvestments made during the boom. The thesis also provides an answer to critiques of the Austrian business cycle theory by proponents of the rational expectations hypothesis. Furthermore, a critique of traditional national income accounting measures, namely GDP, is put forward. These measures fail to adequately show the described cyclical changes in the economy's productive structure, e.g. the artificial boom and subsequent correction. Gross domestic revenue (GDR) is proposed as an alternative measure that adds the expenditure on intermediate products back to GDP. In the last part of the thesis GDR is calculated for the Czech economy.
Klíčová slova: GDR; GDP; Austrian school of economics; rational expectations; business cycle; credit expansion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2008
Datum podání práce: 7. 5. 2009
Datum obhajoby: 10. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16178/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: