Přístup k výběru systému pro správu obsahu pro potřeby zájmové organizace

Název práce: Přístup k výběru systému pro správu obsahu pro potřeby zájmové organizace
Autor(ka) práce: Brýl, Přemysl
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Kunstová, Renáta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je vybrat vhodný systém pro správu obsahu pro zájmovou organizaci, konkrétně Filmový klub VŠE. Toho je dosaženo stanovením kritérií a sestavením metodického postupu, který nejprve v obecných podmínkách definuje kroky výběru, které kladením omezujících podmínek zmenšují množinu dostupných produktů. Tento postup je pak prakticky ověřen v podmínkách Filmového klubu VŠE. Tři nejvhodnější produkty jsou následně ohodnoceny dle stanovených kritérií a je určen ten, který zadaným podmínkám vyhovuje nejlépe. Vytvořený přístup je však možné aplikovat na jakoukoliv srovnatelnou organizaci. Práce je strukturována do tří základních částí. V první částí je uvedena teorie související se systémy pro správu obsahu. Druhá část definuje obecnou metodiku v prostředí zájmových organizací a v poslední části je metodika aplikována na konkrétním případě a je provedeno vyhodnocení.
Klíčová slova: Open source; Systém pro správu obsahu; CMS
Název práce: Approach to the selection of content management system for the organization concerned
Autor(ka) práce: Brýl, Přemysl
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Kunstová, Renáta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The feature objective of this work is to select appropriate content management system for the organization concerned, in the concrete Filmový klub VŠE. This is achieved by setting criteria and forming a methodological approach. The selection process is first defined in general conditions. Then the process is placing restrictive conditions narrowing the set of available products. This procedure is then verified in practical terms of Filmový klub VŠE. Afterwards, the three most suitable systems are valued in accordance with established criteria and the best one that meets the specified conditions is chosen. Created approach can be applied to any other comparable organization. The work is structured into three main parts. The first part deals with the theory related to content management systems. The second part defines the general methodology in the organizations concerned and in the last part is the methodology applied to a specific case and the evaluation is done.
Klíčová slova: CMS; Content Management System; Open Source

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2009
Datum podání práce: 29. 6. 2009
Datum obhajoby: 26. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20040/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: