Formulace poptávky na dodávku služeb souvisejících s internetovou komunikací

Název práce: Formulace poptávky na dodávku služeb souvisejících s internetovou komunikací
Autor(ka) práce: Langr, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Kafka, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své práci bych se chtěl zaměřit na problematiku formulace požadavků na dodávku služeb související s internetovou komunikací, konkrétně na její nejrozšířenější podobu - webové stránky. Cílem mé práce je seznámit zadavatele poptávky, kteří se chystají vstoupit do světa Internetu, se základními aspekty realizace webových stránek ať se již jedná pouze o základní firemní prezentaci nebo komplexnější webovou aplikaci, jako je například e-shop (internetový obchod) či komunitní web. Poskytnout jim přehled napříč typickými vlastnostmi a funkcemi webových aplikací tak, aby byli schopni sami formulovat své požadavky na úspěšný web. Získané znalosti jim poslouží při výběru dodavatele a při vstupní fázi následné realizace. Úvodní část bakalářské práce věnuji představení základních služeb související s internetovou komunikací, od poskytování internetového připojení až po hostování serverových aplikací. V následující kapitole se již zaměřím na specifikaci poptávky po dodávce služeb související s tvorbou a provozem webových stránek. Což zahrnuje vymezení těchto služeb, upřesnění typů webových stránek a aplikací. Při formulaci jakékoliv poptávky je důležité dodržet určité postupy a formu. Proto v jedné z kapitol rozeberu typickou strukturu poptávkového dokumentu určeného pro dodávku webové aplikace. Náplní závěrečných kapitol bude specifikace poptávky po webových stránkách z oblasti grafického vzhledu, funkčnosti, přístupnosti a použitelnosti, bezpečnosti a v neposlední řadě provozu webové aplikace a internetového marketingu.
Klíčová slova: internetové služby; webové aplikace; poptávka
Název práce: Formulation of the requisition for services related to Internet communication
Autor(ka) práce: Langr, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Kafka, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this work, I would like to focus on the issue related to the formulation of requirements for the delivery of services related to Internet communications, specifically to its most common form - websites. The goal of my work is to introduce the aspects of the implementation of the web pages (from basic business presentations to complex web applications such as e-shop or community site) to creators of the requisition, who are prepared to enter the world of the Internet. Provide them with an overview across the typical features of web applications to be able to formulate their own requirements for a successful website. The knowledge will serve them in the choice of supplier of the solution and also in the first stage of the subsequent implementation. The opening part of my work will be dedicated to description of the basic services related to Internet communications, such as internet service providing or applications hosting on dedicated servers. In the next chapter is already focusing on the specification of the requisition for the delivery of services related to the development and maintenance of websites. This includes the definition of those services, clarification of the types of websites and applications. While we are formulating any kind of requisition, it is important to follow certain procedures and forms. For this reason, I dedicated one of the chapters to specifications of the structure of a typical requisition document related to web applications. In the finals chapters, I will focus on the requisition for websites from different perspectives, such as the graphic appearance, functionality, accessibility and usability, security and ultimately the running web applications and internet marketing.
Klíčová slova: web applications; Internet services; requisition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2009
Datum podání práce: 29. 6. 2009
Datum obhajoby: 26. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18105/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: