Elektronický podpis a První certifikační autorita

Název práce: Elektronický podpis a První certifikační autorita
Autor(ka) práce: Suková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Štědroň, Bohumír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá elektronickým podpisem a První certifikační autoritou. Teoretická část je zaměřena na definici elektronického podpisu, zmiňuje jeho přednosti a zápory a principy symetrické a asymetrické kryptologie, na kterých je elektronický podpis založen. Dále popisuje vývoj české legislativy upravující elektronický podpis a uvádí definice vybraných pojmů -- certifikační autorita, certifikát. Druhá část se věnuje společnosti První certifikační autorita, a.s., která je jedním ze tří akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb v České republice. Obsahuje představení společnosti, jejích služeb, statistiky českého trhu s certifikáty a statistiky vydaných certifikátů společnosti. Dále je uveden popis procesu pořízení kvalifikovaného certifikátu u společnosti První certifikační autorita, zhodnocení této služby a návrhy na její vylepšení.
Klíčová slova: kryptologie; kvalifikovaný certifikát; certifikační autorita; elektronický podpis
Název práce: Electronic signature and První certifikační autorita
Autor(ka) práce: Suková, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Štědroň, Bohumír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with electronic signature and První certifikační autorita. The theoretical part is aimed at the definition of electronic signature, refers to its advantages and drawbacks and the principles of symmetric and asymmetric cryptology, on which electronic signature is based. It also describes the development of legislation governing electronic signature and provides definitions of selected concepts - certification authority and certificate. The second part deals with the companyPrvní certifikační autorita, one of the only three accredited providers of certification services in the Czech Republic. It contains an introduction of the company, its services, statistics of the Czech certificate market and statistics of the company's issued certificates. Next chapter describes the acquisition process of qualified certificate at První certifikační autorita, an assessment of the service and proposals for its improvement.
Klíčová slova: a qualified certificate; cryptology; electronic signature; certification authority

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2009
Datum podání práce: 11. 5. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19003/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: