Provozovna v daňových zákonech

Název práce: Provozovna v daňových zákonech
Autor(ka) práce: Alexiová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: Říhová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na problematiku provozovny v daňových zákonech a je rozdělena na tři části. Nejprve je provozovna vymezena z pohledu obchodního práva, především ale z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o daních z příjmů, se zmíněním o judikatuře Evropského soudního dvora a mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Další část práce se zabývá vymezením kritérií a rozborem parametrů důležitých pro vznik provozovny z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty a stálé provozovny z pohledu zákona o daních z příjmů. Poslední část je věnována porovnání provozovny a stálé provozovny podle zvolených kritérií. Rovněž dochází k shrnutí, vyvození závěrů vzniku provozovny z pohledu obou daní a dopad na praxi.
Klíčová slova: kritéria; Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění; provozovna; stálá provozovna; judikatura Evropského soudního dvora
Název práce: Place of business in tax laws
Autor(ka) práce: Alexiová, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: Říhová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work aims at the problems of the place of business in tax laws, and it is divided into three parts. At the beginning this place of business is defined out of point of commercial law, in the first place out of point of the VAT law and the law of income tax with mentioning European court yard juridicature and international contracts about prevention of double taxation. Another part of this work deals with limitation of criteria and analysis of parameters important for establishing a place of business out of point of the VAT law and permanent place of business out of point of the income tax law. The last part focuses on comparison between the place of business and permanent place of business according to the chosen criteria. There is also summary concerning the establishment of the place of business out of point of two taxes and their impact on reality.
Klíčová slova: criteria; place of business; permanent place of business; European court yard juridicature; International contracts about prevention of double taxation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2009
Datum podání práce: 30. 9. 2009
Datum obhajoby: 26. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20003/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: