Vliv těžby hnědého uhlí a rekultivací na socioekonomický rozvoj okresu Sokolov

Název práce: Vliv těžby hnědého uhlí a rekultivací na socioekonomický rozvoj okresu Sokolov
Autor(ka) práce: Jašová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postránecký, Josef
Oponenti práce: Vlk, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá revitalizací krajiny a rekultivacemi na Sokolovsku. První část je věnována socioekonomické analýze okresu Sokolov, jejíž hlavním úkolem je vyhodnotit dosavadní vývoj území. Dále se zaměřuje na historii těžby hnědého uhlí v Sokolovské hnědouhelné pánvi a negativní vliv těžby na krajinu. V dalších kapitolách se postupně věnuje rekultivacím obecně, projektové dokumentaci, zdrojům financování, firmě Sokolovská uhelná a.s. a její restrukturalizaci. Jedna z nejdůležitější částí této diplomové práce pojednává o rekultivacích na Sokolovsku a popisu jednotlivých lokalit. V závěru je zhodnocen vliv rekultivace na socioekonomický rozvoj okresu Sokolov.
Klíčová slova: Socioekonomická rozvoj; Rozvojový potenciál; Rekultivace krajiny; Socioekonomická analýza; Těžba hnědého uhlí
Název práce: The brown coal exploitation a recultivation impact on socioeconomic development of District Sokolov
Autor(ka) práce: Jašová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postránecký, Josef
Oponenti práce: Vlk, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with revitalization of landscape and recultivation in Sokolov region. In its first part the paper deals with socioeconomic analysis of region Sokolov. The main task of this analysis is, evaluate present progress of this region. It also describes history of brown coal mining in brown coal field of Sokolov region and negative effect for landscape. Next chapters of this thesis show: recultivation in general, project documentation, financing arrangements, company Sokolovská uhelná a.s. and its privatisation. One of the most important parts of this diploma thesis deals with recultivation in Sokolov region and description of particular locations in this region. The last part gives an evaluation of socioeconomic developmet in dependence on recultivation in Sokolov region.
Klíčová slova: Socioeconomic development; Development Potential; Socioeconomic Analysis; Recultivation of landscape; The brown coal exploitation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2008
Datum podání práce: 12. 5. 2009
Datum obhajoby: 18. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17996/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: