Malé a střední podniky v České republice a jejich využití jako nástroj pro regionální politiku se zvláštním zaměřením na klastry a poskytnuté podpory pro rozvoj malých a středních podniků dle krajů a programu

Název práce: Malé a střední podniky v České republice a jejich využití jako nástroj pro regionální politiku se zvláštním zaměřením na klastry a poskytnuté podpory pro rozvoj malých a středních podniků dle krajů a programu
Autor(ka) práce: Jenkins, Andrew Timothy
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Jetmar, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o problematice regionální politiky, jak na úrovni EU, tak na úrovni České republiky. Uvedeny jsou její základní nástroje a cíle. Dále jsou charakterizovány malé a střední podniky včetně jejich významu pro region. Zmíněny jsou i klastry, a to pro svoji zvláštnost a důležitost. Fungují totiž jako specifická organizační struktura malých a středních podniků. Na základě získaných dat o finančních podporách ze strukturálních fondů pro podnikatelské subjekty a dat o jednotlivých regionech, jsou provedeny srovnávací analýzy. Cílem je prokázat souvislost mezi poskytováním finančních podpor ze strukturálních fondů a ekonomickým rozvojem regionů.
Klíčová slova: MSP; malé střední podniky; regionální politika; strukturální fondy; klastry
Název práce: Small and Medium Enterprises in Czech Republic and their usability as regional politics tool with special attention to clusters and financial grants for the development of small and medium enterprises
Autor(ka) práce: Jenkins, Andrew Timothy
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Jetmar, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the problematic of Regional politics not only on the EU level, but also on the level of Czech Republic. There are mentioned the main characteristics of its tools and targets. Also are characterized the Small and Medium Enterprises (SME) and mentioned their importance for the region. Mentioned are even the clusters thanks to their specifics and importance. They actually work as a special organizational form of SME. Based on data on the financial resources from the structural funds that were given to entrepreneurial subjects and on data on the individual region, they were made various comparing analysis. The main task of this thesis is to prove that support of SME's, particularly in the form of EU and Nationally provided financial resources from the various programs, has a positive impact on the structural growth of the regions economic potential.
Klíčová slova: Small Medium enterprises; SME; structural funds; Regional politics; clusters

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2008
Datum podání práce: 10. 6. 2009
Datum obhajoby: 25. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20927/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: