Fenomén deflace aneb jde opravdu o negativní jev?

Název práce: Fenomén deflace aneb jde opravdu o negativní jev?
Autor(ka) práce: Braunová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Munzi, Tomáš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá dva pohledy chápání deflace a přiklání se na stranu rakouské ekonomické školy, která vychází z původního pojetí pojmu. Deflace je v tomto případě brána jako drastické snížení nabídky peněz nebo objemu výdajů v ekonomice. Rozdílným přístupem k deflaci jsou vyvráceny nejčastější mýty s ní spojené (např. rostoucí nezaměstnanost v důsledku deflace). Deflace se rozděluje na několik druhů, přičemž v negativním slova smyslu se deflací dá nazvat pouze jeden typ. Dále je dokázána neefektivnost zavedení antideflační politiky, která má deflaci zabránit a znovu nastolit inflaci. V analytické části bylo na základě zkoumání deflace za Velké hospodářské krize zjištěno, že deflace vznikla jako důsledek krize, tzn. že nebyla její příčinou. Příčinami Velké hospodářské krize se ukázaly být regulativní omezení trhu za vlády prezidenta Hoovera a Roosevelta. Na závěr byly nové poznatky použity k vysvětlení současné krize, ze které byla obviněna vláda a politika centrálních bank.
Klíčová slova: pokles cen; inflace; antideflační politika; nezaměstnanost; cenová hladina; nabídka peněz; deflace; hospodářská krize
Název práce: The Phenomenon of Deflation - Is It Really a Negative Effect?
Autor(ka) práce: Braunová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Munzi, Tomáš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis investigates two divergences of opinion on the problem of deflation and tends to the side of Austrian economic school which deals with original conception. Deflation according to them means drastic decline of money supply or volume of expenditures in the economy. By disagreement with the modern concept of deflation are displaced the most famous myths connected with deflation (for example, increase in unemployment rate). Deflation is divided in several types, whereas in negative sense can be comprehended only one of them. Next is proved the inefficiency of implementing antideflationary policy which should fight against the deflation and restore inflation in economy. On the basis of research on deflation during The Great Depression was found to be deflation only a consequence of the crisis, not causation. As the causation was determined regulation of market during the period of the presidency of Hoover and Roosevelt. In conclusion new knowledge was used for the explanation of current financial crisis from which was indicted government and central banks.
Klíčová slova: inflation; economic crisis; price level; unemployment; price decline; deflation; antideflationary policy; money supply

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2009
Datum podání práce: 22. 6. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20438/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: