Mapové vyhledávače a jejich algoritmy

Název práce: Mapové vyhledávače a jejich algoritmy
Autor(ka) práce: Jedlička, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce, jak už z názvu vyplývá, se zabývá mapovými vyhledávači a algoritmy, které s nimi souvisejí. Popisuje dva algoritmy, které řeší problém hledání nejkratší cesty v grafu (mapě): Dijkstrův a Floyd-Warshallův algoritmus se zaměřením na postup řešení a výpočetní složitost algoritmů. Zvláštní kapitola je věnována mapovým systémům v přístrojích GPS. V práci je pojednáno o mapových vyhledávačích obecně, dále porovnává vybrané aplikace a testuje na nich, jak řeší problém hledání nejkratší cesty v praxi -- hledání spojení mezi dvěma místy na mapě. Práce popisuje úlohu geografických informačních systémů obecně, ale především se zaměřuje právě na mapové služby GIS.
Klíčová slova: Dijkstrův algoritmus; geografické informační systémy; Mapové vyhledávače; Floyd-Warshallův algoritmus; GIS; GPS
Název práce: Map search engines and their algorithms
Autor(ka) práce: Jedlička, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma paper, as it results from its title, it puts mind to map search engines and concerning algorithms. It describes two key algorithms, which solve the graph shortest path problem: Dijkstra's algorithm and Floyd-Warshall algorithm, which are specialized on solution procedure and running time of algorithms. A separate chapter is dedicated to map systems in GPS equipments. In the diploma paper the map search engines are described generally; it compares selected applications and examines how the shortest path problem is solved in practice with those applications -- searching for route in between two places on the map. The diploma paper describes the importance of geographic information systems generally, but particularly it concentrates on map services of GIS.
Klíčová slova: Floyd-Warshall algorithm; Dijkstra's algorithm; Map search engines; Geographic Information Systems; GPS; GIS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2009
Datum podání práce: 29. 6. 2009
Datum obhajoby: 27. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20312/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: