Environmentální a ekonomické dopady začlenění letecké dopravy do systému EU ETS

Název práce: Environmentální a ekonomické dopady začlenění letecké dopravy do systému EU ETS
Autor(ka) práce: Tauferová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jílková, Jiřina
Oponenti práce: Vojáček, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza předpokládaných dopadů začlenění leteckého sektoru do systému EU ETS. Analýza je postavena na zhodnocení skutečného stavu problematiky a rozboru dat z empirického šetření. V první části práce je rozebrána letecká doprava z environmentálního pohledu a její legislativní úprava. V druhé části se věnujeme emisnímu obchodování. Ve třetí a čtvrté části práce je rozebírána nová směrnice o začlenění letecké dopravy do EU ETS, jsou zde stanoviska jednotlivých zúčastněných stran, dále ekonomické a environmentální dopady. Poslední pátá část se věnuje analýze srovnání zvažovaných politik životního prostředí pro regulaci vlivu letecké dopravy na změnu klimatu.
Klíčová slova: Kjótský protokol; klimatická změna; emise CO2; emisní obchodování
Název práce: Environmental and economic impacts of include aviation to EU ETS
Autor(ka) práce: Tauferová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jílková, Jiřina
Oponenti práce: Vojáček, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of this thesis is analysis of supposed impacts of include aviation to EU ETS. Analysis is built on estimation real situation in topic and data analysis. In the first part of work is explicate aviation from environmental view and legislativ. The second part handle about emissions trading. In the third and fourth part of work are described the new direction of implementing the aviation into EU ETS and position of particular involved sides and economics and environmental impacts. The final part is handled comparison of considered environmental policy to reduce aviation effects to climate change.
Klíčová slova: carbon dioxide; Emissions Trading Scheme (EU ETS); directive; climate change

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2009
Datum podání práce: 7. 5. 2009
Datum obhajoby: 4. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19868/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: