Reforma penzijních systémů: nutnost nebo dobývání renty?

Název práce: Reforma penzijních systémů: nutnost nebo dobývání renty?
Autor(ka) práce: Paroubková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Munzi, Tomáš
Oponenti práce: Koblovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Penzijní reforma je v dnešní době velmi aktuální a diskutované téma. Téměř všechny skupiny obyvatel se shodnou na tom, že současný systém je díky nepříznivému demografickému vývoji neudržitelný, avšak navrhované způsoby řešení jsou rozdílné. Práce se bude zabývat zejména variantou přechodu na povinné spoření jakožto jednoho ze tří pilířů penzijního systému. Cílem je analyzovat, zda reforma penzijního systému bude přínosná pro všechny skupiny obyvatel nebo pouze pro určité zájmové skupiny. Práce bude vycházet ze srovnání se státy, ve kterých již reforma proběhla (zejména Chile), hodnotit, zda přechod na povinné penzijní připojištění byl efektivní krok, a soudit, zda je tento systém aplikovatelný i v České republice. Dalším zdrojem bude závěrečná zpráva Bezděkovy komise, která analyzuje současný systém a také navrhuje změny v systému. Práce by tedy celkově měla dát odpověď na otázku, zda fondový systém je pro Českou republiku vhodnější než současný průběžný.
Klíčová slova: penzijní reforma; privatizace penzijního systému; PAYG; zájmová skupina
Název práce: Pension reform: necessity or rent-seeking?
Autor(ka) práce: Paroubková, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Munzi, Tomáš
Oponenti práce: Koblovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Pension reform is a very discussed topic of these days. Almost all groups of population agree that present system is unmaintainable because of the unfavourable demographic evolution. However, suggested methods of solution are various. This work is focused especially on a possibility of transition to a mandatory saving that represents one of three pillars of the pension system. Its aim is to analyze if the reform of the pension system can be a contribution for the whole population or only for certain groups. The paper will evaluate results from the countries in which reform has already passed (especially Chile), sum up if the pension privatization was an effective step and judge if this system is applicable also in the Czech Republic. The final report of Bezděk committee that has been analyzing the current system and suggesting changes in the system will be another source of reference. In conclusion the work should answer the question if the fund system is more suitable than the current PAYG system in the Czech Republic.
Klíčová slova: PAYG; interest group; pension privatization; pension reform

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2009
Datum podání práce: 11. 6. 2009
Datum obhajoby: 23. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19671/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: