Rekultivace vytěžených povrchových dolů -- projekt jezera Medard

Název práce: Rekultivace vytěžených povrchových dolů -- projekt jezera Medard
Autor(ka) práce: Kratochvíl, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antoš, Ondřej
Oponenti práce: Ryvolová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se pokouší nalézt odpověď na otázku, zda jsou územní ekologické limity vhodným nástrojem ochrany životního prostředí. Odpověď na tuto otázku je hledána pomocí rozboru platné legislativy a pomocí porovnání argumentů odpůrců a zastánců územních ekologických limitů. Jednou z nejdůležitějších částí sporu o budoucnost územních limitů je účinnost rekultivací lomů po jejich vytěžení. Účinnost rekultivací je ilustrována na rekultivačním projektu Medard na Sokolovsku. Na tomto projektu je ukázána finanční a administrativní náročnost projektů a jeho přínos pro obyvatele a region.
Klíčová slova: Hnědé uhlí; Sokolovsko; Medard; Rekultivace; Územní ekologické limity
Název práce: Land reclamation of extracted superficial mines - project of lake Medard
Autor(ka) práce: Kratochvíl, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antoš, Ondřej
Oponenti práce: Ryvolová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is trying to find the answer to the question whether the territorial ecological limits are the appropriate instrument of environment protection. The answer to this question is searched through the analysis of current legislation and by comparing the arguments of opponents and supporters of territorial ecological limits. One of the most important parts of a dispute concerning the future of territorial limits is the effectiveness of land reclamation of quarries after extraction. The effectiveness of reclamation is illustrated on the reclamation project Medard in Sokolovsko. On this project is shown the financial and administrative performance of projects and their contribution to the citizen ant a region.
Klíčová slova: Brown coal; Medard; Land reclamation; Territorial ecological limits; Sokolovsko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 23. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19479/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: