Vztahy Evropské unie a ESVO

Název práce: Vzťahy Európskej únie a EZVO
Autor(ka) práce: Sadovenková, Ľubica
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Jelínek, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Krajiny EZVO považujú zatiaľ Dohodu o EHP za ideálne riešenie svojej situácie. Umožňuje im pripojiť sa k vnútornému trhu bez toho, aby boli výrazne dotknuté niektoré citlivé miesta (ropa, zemný plyn, ryby, životné prostredie). Vstup do EU odmietajú pre výnimočnosť svojich ekonomík. Hlavným motívom pre udržiavania intenzívnych vzťahov s EU je obchod, ktorý už je upravený Dohodou o EHP, a politicky je rámcom vzťahov NATO. Dnešná situácia však každého učí o užitočnosti členstva v tak ekonomicky silnom zoskupení, čo sa dá ukážkovo aplikovať na príklade Islandu, ktorý po prekonaní štátneho bankrotu uvažuje o podaní prihlášky. Dá sa očakávať, že aj samotné rozšírenie EU bude pôsobiť ako ďalší stimul na prehodnotenie názorov na členstvo v EU. Keď sa k tomu pridá fakt, že verejná mienka, ako veľmi významný faktor, sa postupom času mení a odporcov členstva v EU ubúda, dá sa v dlhom časovom rámci predpokladať začlenenie krajín EZVO do EU.
Klíčová slova: vzťahy; EZVO; EHP
Název práce: Vztahy Evropské unie a ESVO
Autor(ka) práce: Sadovenková, Ľubica
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Jelínek, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Země ESVO považují zatím Dohodu o EHP za ideální řešení své situace. Umožňuje jim připojit se k vnitřnímu trhu bez toho, aby byly výrazně dotčeny některá citlivá místa (ropa, zemní plyn, ryby, životní prostředí). Vstup do EU odmítají pro výjimečnost svých ekonomik. Hlavním motivem pro udržování intenzivních vztahů s EU je obchod, který je již upraven Dohodou o EHP, a politicky je rámcem vztahů NATO. Dnešní situace však každého učí o užitečnosti členstva v tak ekonomicky silném seskupení, co se dá ukázkově aplikovat na příkladu Islandu, který po překonání státního bankrotu uvažuje o podání přihlášky. Dá se očekávat, že i samotné rozšíření EU bude působit jako další stimul pro přehodnocení názorů na členství v EU. Když se k tomu přidá fakt, že veřejné mínění, jako hodně významný faktor, se postupem času mění a odpůrců členstva v EU ubývá, dá se v delším časovém rámci předpokládat začlenění zemí ESVO do EU.
Klíčová slova: ESVO; vztahy; EHP
Název práce: European union - EFTA relations
Autor(ka) práce: Sadovenková, Ľubica
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Jelínek, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The EFTA countries consider the EEA Agreement an ideal solution for their situation. It enables them to join the common market without controversial issues (oil, gas, fishery, environment) being touched. They refuse membership in the EU because of their exceptional economies. The main incentive to keep the relations with the EU so intensive is the trade, which has yet been adjusted by the EEA Agreement, and NATO forms a political framework. The contemporary situation shows how useful the membership in such a strong economic block can be. Iceland, which is considering application for a membership after overcome the bankruptcy, could be an example. We might expect that another EU enlargement will take effect as next inducement for the EFTA countries to revalue their attitude to the EU. Adding the fact that the public opinion, as a strong factor, is changing in time and the number of opponents is decreasing, we might assume integration of the EFTA countries into the EU in long-term.
Klíčová slova: EFTA; relations; EEA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2009
Datum obhajoby: 22. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18426/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: