Zavádění a hodnocení IT Governance v organizacích

Název práce: Nasadzovanie a hodnotenie IT Governance v organizáciách
Autor(ka) práce: Tarbajovský, Maroš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Megela, Mario
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom tejto práce je priblíženie nového prístupu v riadení a to prístupu Governance, konkrétne v oblasti informatiky. Ide o prístup zaistenia zladenia oblastí IT a obchodnej stratégie, ktorý má zabezpečiť, aby organizácia smerovala správnym smerom k dosiahnutiu svojich cieľov a plneniu svojich strategických plánov s čím taktiež súvisí implementácia kvalitných postupov k meraniu výkonu IT. Tento prístup by mal byť zaisťovaný v rámci celej organizácie na rôznych úrovniach, ako to popisuje kapitola "Governance". Samotný prístup Governance je možné chápať aj ako nasadzovanie a implementácia určitých najlepších praktík a postupov a tým aj štandardizácie a formalizácie procesov. V práci sú preskúmané najpoužívanejšie metodiky a návody v oblasti IT ako sú ITIL, Val IT, CobiT, ISO 27000, ktoré by mali dopomôcť organizáciám pri optimalizácii procesov ako aj regulačné rámce, ktoré sú východiskom pre stanovenie regulácií jednotlivých odvetví. Jeden z hlavných prínosov štandardizácie procesov je možnosť lepšieho hodnotenia ich výkonu a túto oblasť popisuje kapitola "Hodnotenie výkonnosti IT procesov". Práca taktiež podáva prehľadný návod na základe postupných krokov, akým spôsobom zaviesť v organizácii IT Governance pomocou metodík CobiT a Val IT. Keďže je táto problematika relatívne "mladou" a obzvlášť v ČR sa s ňou manažment zatiaľ zoznamuje, posledná kapitola je venovaná analýze skutočného prístupu k IT Governance v bankovom sektore na českom trhu.
Klíčová slova: IT Governance; ITIL; CobiT
Název práce: Zavádění a hodnocení IT Governance v organizacích
Autor(ka) práce: Tarbajovský, Maroš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Megela, Mario
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom tejto práce je priblíženie nového prístupu v riadení a to prístupu Governance, konkrétne v oblasti informatiky. Ide o prístup zaistenia zladenia oblastí IT a obchodnej stratégie, ktorý má zabezpečiť, aby organizácia smerovala správnym smerom k dosiahnutiu svojich cieľov a plneniu svojich strategických plánov s čím taktiež súvisí implementácia kvalitných postupov k meraniu výkonu IT. Tento prístup by mal byť zaisťovaný v rámci celej organizácie na rôznych úrovniach, ako to popisuje kapitola "Governance". Samotný prístup Governance je možné chápať aj ako nasadzovanie a implementácia určitých najlepších praktík a postupov a tým aj štandardizácie a formalizácie procesov. V práci sú preskúmané najpoužívanejšie metodiky a návody v oblasti IT ako sú ITIL, Val IT, CobiT, ISO 27000, ktoré by mali dopomôcť organizáciám pri optimalizácii procesov ako aj regulačné rámce, ktoré sú východiskom pre stanovenie regulácií jednotlivých odvetví. Jeden z hlavných prínosov štandardizácie procesov je možnosť lepšieho hodnotenia ich výkonu a túto oblasť popisuje kapitola "Hodnotenie výkonnosti IT procesov". Práca taktiež podáva prehľadný návod na základe postupných krokov, akým spôsobom zaviesť v organizácii IT Governance pomocou metodík CobiT a Val IT. Keďže je táto problematika relatívne "mladou" a obzvlášť v ČR sa s ňou manažment zatiaľ zoznamuje, posledná kapitola je venovaná analýze skutočného prístupu k IT Governance v bankovom sektore na českom trhu.
Klíčová slova: IT Governance; Cobit; ITIL
Název práce: Implementation and Evaluation of IT Governance in Organizations
Autor(ka) práce: Tarbajovský, Maroš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Megela, Mario
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to meet Governance as a new approach in company organization, especially in IT sector. The idea is about harmonization of IT and business strategy, that should ensure achieving company goals and missions, and lead company in the right direction of advancement, what is directly connected with implementation of relevant measures of IT processes. As chapter "Governance", is describing how this approach should by ensure in whole organization on a different levels. We can translate Governance as implementation of certain best practices and procedures that lead company to process standardization and formalization. The most exercising methodologies and guidelines in IT sphere as ITIL, Val IT, CobiT, ISO 27000 are reviewed in thesis. By these methodologies organizations should be able to better optimize processes and accomplish regulation frame in particular industry. Another very important contribution of process standardization is by providing better possibilities for measurement and assessment, that is reviewed in chapter "Evaluation of IT processes performance". There is also transparent guideline which provides a simple steps procedure how to implement IT Governance in organization using CobiT and Vat IT. As this branch is relatively "young", especially in Czech Republic, management is still familiarizing with it. Last chapter is dedicated to analyze approach to ITG in Czech Republic banking sector.
Klíčová slova: ITIL; CobiT; IT Governance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2009
Datum podání práce: 1. 6. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18061/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: