Nízkoenergetické stavby v České republice

Název práce: Nízkoenergetické stavby v České republice
Autor(ka) práce: Svobodová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejchodská, Eliška
Oponenti práce: Slavíková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá výstavbou nízkoenergetických domů v České republice, především individuálních rodinných domů. Stručně popíši vývoj nízkoenergetické výstavby v České republice, možný náhled do budoucna a některé zkušenosti ze zahraničí. Porovnám standardní variantu výstavby (zákony požadovanou) s nízkoenergetickou variantou výstavby pomocí SWOT a finanční analýzy. Pokusím se popsat životní cyklus stavby domu, tj. vliv staveb na životní prostředí v průběhu jejich výstavby a další existence. Na skutečnostech zjištěných finanční analýzou a dopadech životního cyklu domu na životní prostředí, vyjádřených pomocí metody LCA, bych chtěla poukázat na nutnost větší pozornosti k nízkoenergetické výstavbě. Na zjištěných výsledcích finanční analýzy bych chtěla prokázat přínosnost nízkoenergetické výstavby i pro jednotlivé investory ve vztahu k předpokládanému budoucímu vývoji cen energií a ekonomiky. Cílem práce je ověřit nutnost zavedení určitého nástroje ekologické politiky k podpoření nízkoenergetické výstavby a návrh jeho možné podoby -- daňové zvýhodnění energeticky úsporné výstavby, event. další nástroje.
Klíčová slova: podpora výstavby; analýza LCA; nízkoenergetický dům; úspory energí; environmentální politika
Název práce: Low-energy houses in Czech Republic
Autor(ka) práce: Svobodová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vejchodská, Eliška
Oponenti práce: Slavíková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of the thesis is building up low-energy houses in the Czech Republic, especially family houses. In my thesis, I describe the history of low-energy development in the Czech Republic, a possible future and some foreign experience. I compare the standard version of development, which is demanded by Czech laws, with the low-energy version by means of SWOT and financial analysis. I try to define a life cycle assessment of a building, its environmental impact during its construction and usage by means of LCA method. Based on the findings of LCA method I would like to draw attention to the necessity to focus more on the low-energy development. The results of financial analysis shows that it is necessary to implement some instruments of environmental policy in order to support the low-energy development and project, such as tax preferences for low-energy development etc.
Klíčová slova: LCA analysis; low-energy house; energy conservation; environmental policy; subsidizing construction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2008
Datum podání práce: 5. 1. 2009
Datum obhajoby: 28. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17879/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: