Rekvalifikace jako forma investice do lidského kapitálu

Název práce: Rekvalifikace jako forma investice do lidského kapitálu
Autor(ka) práce: Lhoták, Zdeněk
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Hlavík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část práce se soustředí na lidský kapitál a investice do něj. Porovnává náklady a výnosy plynoucí z investic do lidského kapitálu a zamýšlí se nad návratností těchto investic v průběhu lidského života. Práce se dále zabývá nástroji pro rozhodování o investování do lidského kapitálu a současným trendem celoživotního vzdělávání a rekvalifikacemi jako formou investice do lidského kapitálu. Aplikační a empirická část práce se soustředí na sledování pracovního trhu v okresu Benešov a ochotu pracovní síly dále se vzdělávat. Zmapuje rekvalifikaci a s tím související rysy. Závěry doplňuje vlastní dotazníkové šetření, shrnující názory klientů úřadu práce, jejich záměry, představy a zkušenosti v oblasti vzdělávání resp. rekvalifikace.
Klíčová slova: lidský kapitál; rekvalifikace; vzdělání
Název práce: Rekvalification as a form of investment in human capital
Autor(ka) práce: Lhoták, Zdeněk
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Hlavík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part of my baccalaureate work is focused on human capital and investments in it. It compares costs and returnes arising from investment into human capital and thinks of returning of these investments during human life. Next my work deals with instruments used for making a decision about investment into human capital and contemporary trend of continuing education and reskilling as a form of investment into human cupital. The application and empirical part of my work is concentrated on following of labour market in the district of Benešov and willingness of employees to continue their schooling. It maps out reskilling and features connected with it.. My conclusions are completed with questionnaire research summarizing views of clients of employment agency in the district of Benešov, their plans, ideas and experience in the area of schooling, it means in the area of reskilling.
Klíčová slova: rekvalification; human capital; education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2008
Datum podání práce: 18. 3. 2009
Datum obhajoby: 4. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17852/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: