Informační gramotnost v ČR

Název práce: Informační gramotnost v ČR
Autor(ka) práce: Matouš, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá informační gramotností jako novým fenoménem ve vzdělávání. V první části definuje co jsou informace, jak probíhá komunikace. V dalším textu se práce věnuje problematice informací a dezinformací, definuje co jsou nová média a jaká jsou jejich specifika. V další části se práce věnuje informační gramotnosti, definuje její jednotlivé složky a jejich obsah, zabývá se jejími přínosy, které vyplývají z jejího dosažení jak pro jedince, tak pro společnost jako celek. Dále je obsah jednotlivých složek informační gramotnosti rozčleněn do tří úrovní, které odpovídají třem stupňům vzdělání. Následně je rozebíráno dosahování informační gramotnosti na těchto třech stupních a porovnáno s definovanými úrovněmi. Na základě tohoto porovnání jsou v poslední části práce definována doporučení, která by měla vést ke zlepšení dosahování informační gramotnosti ve vzdělávacím cyklu.
Klíčová slova: teorie informace; výuka; Informační gramotnost; Vzdělávací cyklus; Nová média; Mediální gramotnost; Digitální gramotnost; Informace; škola; Kompetence práce s informacemi
Název práce: Information literacy in Czech republic
Autor(ka) práce: Matouš, Vladimír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis deal with information literacy as a new phenomenon in education. In the first part define what information is about and how communication proceed. In the next part of the text follow this thesis information and disinformation problems, define what are new media and what are thein specificity. In the next part follow this thesis information literacy, define its single components and their substantiality, deal with its contributions, which result from achievement as for single person as for society as whole. Further is the substanciality of separated parts of information literacy, divided into three levels of information literacy, which answer to three levels of education. Consequently is this achivement analysed and compared with defined levels of information literacy. On the basis of this comparation the recommendations which may lead to improvement of achiving information literacy are defined.
Klíčová slova: education; New media; Digital literycy; Information literacy; Information; Theory of information; Media literacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2008
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 7. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15972/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: