OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA K DÍLŮM HUDEBNÍM, O.S. s podtitulem: POCTIVÝ STRÁŽCE VLASTNICKÝCH PRÁV NEBO JEN LEGITIMNÍ MONOPOL NA VYBÍRÁNÍ PENĚZ?

Název práce: OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ PRO PRÁVA K DÍLŮM HUDEBNÍM, O.S. s podtitulem: POCTIVÝ STRÁŽCE VLASTNICKÝCH PRÁV NEBO JEN LEGITIMNÍ MONOPOL NA VYBÍRÁNÍ PENĚZ?
Autor(ka) práce: Beránková, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Munzi, Tomáš
Oponenti práce: Doležalová, Antonie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o roli OSA na poli autorskoprávní ochrany. Zkoumá teoretická východiska pojmu intelektuálního vlastnictví a konfrontuje je s praxí a s Autorským zákonem. Aplikací názorů Law and Economics a odpůrců takového pojetí autorských práv se snaží o zhodnocení působení OSA z hlediska efektivnosti, spravedlnosti a průhlednosti. Rozebráním významu Autorského zákona je poukazováno na jeho důsledky pro autory i uživatele hudby. Mechanismus, na jakém OSA pracuje, pak identifikuje zainteresované skupiny a poodkrývá podobu peněžních toků skrze OSA. Na základě výše zmíněných kritérií práce kvalifikuje dosavadní systém jako nevyhovující, snaží se nastínit podobu možné alternativy a poukazuje na její již vzniknuvší zárodky.
Klíčová slova: Umění, umělec; Intelektuální vlastnictví ; Autorský zákon; Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
Název práce: Society for the Protection of the Rights of Music Authors and Publishers - Honest Guardian of Property Rights or just a Lawful Monopoly on Collection of Money?
Autor(ka) práce: Beránková, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Munzi, Tomáš
Oponenti práce: Doležalová, Antonie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work deals with the role of OSA (Society for the Protection of the Rights of Music Authors and Publishers). It examines the perception of intellectual property from the theoretical point of view with respect to its practical implication and the Copyright Law. The work use the thought of Law and Economics and thoughts of those who stand opposite its view of intellectual property. It attempts to evaluate the activity of OSA in terms of the efficiency, justice and transparency. By analyzing the Copyright Law it shows it's consequences for authors and users of music works. The identification of interest groups results from studying the mechanisms of OSA's incidence. The work tries to observe the principles of cash flow in OSA. On the basis of the analyses mentioned above the work criticizes the contemporary system of protecting copyrights as unsatisfactory. Some aspects of new possible alternatives are proposed and beginnings of new approaches to intellectual property in practical life are shown.
Klíčová slova: Art, artist; Intellectual property; Copyright Law; Society for the Protection of the Rights of Music Authors and Publishers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2008
Datum podání práce: 16. 1. 2009
Datum obhajoby: 24. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15689/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: