Czech POINT: Sledováni potřeb občanů nebo zájmová skupina?

Název práce: Czech POINT: Sledováni potřeb občanů nebo zájmová skupina?
Autor(ka) práce: Karlík, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Minárik, Pavol
Oponenti práce: Stočková, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zavádění systému Czech POINT, tedy Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, v provoz. Tato aplikace má představovat výrazné zjednodušení všedních administrativních úkonů při komunikaci s institucemi, jako jsou například Živnostenský nebo Katastrální úřad. Práce vychází z teorie zájmových skupin a hledá odpověď na otázku, zda je aplikace Czech POINT natolik převratným uživatelským zjednodušením, jak je představována, anebo jen výsledkem úspěšného lobbyingu tvůrců systému. Cílem je pomocí sledování a porovnání dosavadního provozu Czech POINTů zjistit efektivitu a určit, zda převažuje zájem o fungování systému na straně uživatelů nebo naopak u jeho dodavatelů. Na základě tohoto zkoumání je poukázáno na neexistenci vlivu zájmových skupin, jejichž působení by mohlo podněcovat tvorbu systému. Spokojení uživatelé Czech POINTu představují spokojené voliče, což je nesporně splněným cílem politických autorit, které systém spravují.
Klíčová slova: lobování; zájmové skupiny; Czech POINT
Název práce: Czech POINT: monitoring of citizens' needs or interest group?
Autor(ka) práce: Karlík, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Minárik, Pavol
Oponenti práce: Stočková, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on implementation of the Czech POINT system, Czech Posting Testing Informative National Terminal, into existence. This application should simplify common administrative processes in communication with institutions such as Trades Licensing or Land Register Offices. The thesis is based on the special interest group theory and searches for the answer to the question whether the Czech POINT application is as revolutionary simplification for user as presented or whether it is only a result of successful lobbying of the creators of the system. The aim is to uncover the effectiveness of the running Czech POINTs and determine whether the main interest in the system functioning is on the part of its users or of its suppliers by monitoring and comparing. This research shows absence of influence of interest groups whose activity could initiate to create the system. Satisfied users are satisfied voters and that has surely fulfilled aim of political authorities.
Klíčová slova: interest groups; lobbying; Czech POINT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2008
Datum podání práce: 6. 1. 2009
Datum obhajoby: 4. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15120/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: