Finanční nestabilita v USA v letech 2007-2008: Implikace pro budoucí ekonomický vývoj, regulaci a dohled nad finančním sektorem

Název práce: Finanční nestabilita v USA v letech 2007-2008: Implikace pro budoucí ekonomický vývoj, regulaci a dohled nad finančním sektorem
Autor(ka) práce: Růžička, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Popovová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem předkládané bakalářské práce je objasnit příčiny a důvody vzniku hypoteční krize, její působení a navrhnout možná řešení. V první části práce analyzuji ekonomický vývoj Spojených států od přelomu tisíciletí do konce roku 2008. Stejně tak se zabývám faktory a subjekty přispívajících k současné finanční nestabilitě, jako jsou sekuritizace, tzv. "sub-prime" úvěrování nebo problematikou ratingových agentur. Druhá část práce popisuje postavení a funkci amerických orgánů pro dohled a regulaci finančního sektoru. Zde se detailně zabývám především funkcí americké Komise pro cenné papíry a opatření, která byla v souvislosti s finanční krizí přijata. Závěrečnou část mé práce jsem věnoval popisu budoucího ekonomického vývoje USA a přijatým opatřením americké vlády na podporu a oživení ekonomiky. Stejně tak navrhuji vlastní řešení v oblasti hospodářské politiky.
Klíčová slova: Komise pro cenné papíry; dohled nad finančním trhem; ekonomický vývoj; finanční nestabilita
Název práce: Financial instability in the USA in years 2007 - 2008: Implications for future economic development, regulation and financial sector supervision
Autor(ka) práce: Růžička, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Popovová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of my bachelor's work is to highlight the reasons and causes of the origin of mortgage crisis, its effects and to propose possible solutions. The first part of my work analyses the economic development of the USA since 2000 to 2008 as well as factors and subjects contributing to the current financial instability. Among them are ranked the "subprime lending", securitization process, rating agencies and off-balance sheet accounting. The second part is deeply concerning with American authorities for regulation and financial market supervision. Primarily are analyzed The U. S. Securities and Exchange Commission and their, in connection with financial crisis, taken measures. The final part of my papers is devoted to the future economic development of the USA and already taken measures for boosting the economy by the US Government. At the very last end of my work I suggest some solutions in the economic policy area.
Klíčová slova: financial instability; economic development; regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 24. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15012/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: