Propojení produktů BPM a BI

Název práce: Interconnection between BPM and BI products
Autor(ka) práce: Zikmund, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Švík, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Interconnection between various types of IT systems used in an enterprise is crucial in these days. Most of companies are using many different kinds of applications in their daily running of the enterprise which leads to necessity of sharing data across those applications to enable all employees to make a right decision upon correct information. In my diploma thesis I deal with interconnection of two systems -- Business Process Management (BPM) and Business Intelligence (BI). Both systems belong to group of top IT systems with big influence on ongoing business and right decision making on all levels from operational to strategic. My paper contains theoretical as well as practical part of the solution for interconnection of BI and BPM systems. First part is about presenting and describing basic concepts and technologies which are used in process of integration of BI and BPM. At the beginning there is a short introduction to BPM, BI and SOA. Following part is including analysis of three major ways of interconnection between BI and BPM systems. Last part of the first theoretical section presents two products. IBM FileNet P8 representative of BPM system and IBM Cognos 8 BI as a representative of BI system. Second part deals with the practical example of real integration between BI and BPM systems. In first part of this section is simple description of the scenario -- business case. After that there is a detail depiction of two different kinds of integration of BI and BPM. Analysis of benefits, advantages and further possibilities are at the end of work.
Klíčová slova: OLAP; BI; SOA; integration; BPM; XML; Web Services; ECM; reporting; IBM Cognos 8 BI; IBM FileNet P8 Platform; interconnection
Název práce: Propojení produktů BPM a BI
Autor(ka) práce: Zikmund, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Švík, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Potřeba propojení jednotlivých IT systémů používaných v rámci podniku je v dnešní době klíčová. Většina podniků používá v běžném každodenním provozu velké množství různých aplikací, což vede k potřebě sdílení dat napříč jednotlivými aplikacemi, aby všichni zaměstnanci byli schopni dělat kvalitní rozhodnutí na základě správných informací. V mé diplomové práci se zabývám propojením dvou systému -- Business Process Management (BPM) a Business Intelligence (BI). Oba dva systémy spadají do kategorie IT systémů s velkým vlivem na každodenní běh podniku a tvorbu správných rozhodnutí všech úrovní od operativní po strategickou. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část celého řešení propojení mezi BI a BPM systémy. První část obsahuje představení a popis základních konceptů a technologií použitích v procesu integrace BI a BPM. Na začátku je krátký úvod do BPM, BI a SOA. V další části je analýza třech možných způsobů propojení BI a BPM systémů. Poslední část teoretické sekce obsahuje představení dvou produktů - IBM FileNet P8 jako zástupce BPM systému a IBM Cognos 8 BI jako zástupce BI systému. V druhé části je prezentován praktický příklad reálného propojení mezi BI a BPM systémy. Na začátku této sekce je popis jednoduchého scénáře -- obchodního případu. Poté jsou detailně rozebrány a popsány dva různé druhy integrace BI a BPM. Analýza benefitů, přínosů a dalších možností je v závěru práce.
Klíčová slova: reporting; OLAP; IBM Cognos 8 BI; IBM FIleNet P8 Platform; integrace; propojení; XML; Webové služby; ECM; BPM; BI; SOA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2008
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 7. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14195/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: