Podpora testování v Microsoft Visual Studio

Název práce: Podpora testování v Microsoft Visual Studio
Autor(ka) práce: Padevět, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Ing. Stanislav Hostomský email:S.Hostomsky@aquasoft.eu,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Při vývoji software může docházet k nedorozuměním, komunikačním problémům mezi jednotlivými členy vývojového týmu a chybám při psaní kódu nebo návrhu aplikace. Tyto problémy je potřeba před uvedením aplikace do produkčního prostředí odstranit. K odhalení těchto chyb je nezbytně nutné softwarový produkt řádně otestovat. Těmito činnostmi se zabývá disciplína zvaná Software Quality Assurance (zajištění kvality software, SQA), která je nedílnou součástí procesu vývoje software. O této disciplíně a o postupech při testování aplikací s pomocí Microsoft Visual Studio 2008 pojednává tato práce. Hlavním cílem práce je vytvoření metodiky pro komplexní automatizované testování webové a Windows aplikace v prostředí Visual Studio a ověření tohoto postupu v praxi. Čtenář je v úvodu práce seznámen s teoretickými východisky testování software. V další části textu jsou popsány jednotlivé funkce, které Microsoft Visual Studio 2008 pro testování software nabízí. Na tuto část navazuje kapitola popisující testování aplikací v prostředí IBM Rational Functional Tester, které Microsoft Visual Studio 2008 doplňuje v oblasti testování Windows aplikací. V případové studii je čtenář seznámen s postupem testování webové a Windows aplikace. Případová studie může sloužit jako základ metodické příručky pro další týmy zabývající se testováním software. Na reálných příkladech je vysvětleno použití jednotlivých nástrojů pro testování. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro týmovou spolupráci s využitím Microsoft Team Foundation Server a také srovnání použitých testovacích nástrojů a přehled funkcí, které přinese Microsoft Visual Studio 2010.
Klíčová slova: vývoj software; IBM Rational Functional Tester; testování software; Software quality assurance; Microsoft Visual Studio
Název práce: Software testing in Microsoft Visual Studio
Autor(ka) práce: Padevět, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Ing. Stanislav Hostomský email:S.Hostomsky@aquasoft.eu,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In software development process, there can be misunderstandings, communication problems between individual members of the development team and mistakes when writing code or designing applications. These problems need to be resolved before the application is released into the production environment. To discover these errors it is necessary to properly test the software product. All these activities are engaged in discipline called Software Quality Assurance (SQA), which is an integral part of the software development process. The thesis discusses this discipline and procedures for software testing using the Microsoft Visual Studio 2008. The main objective of this work is to create comprehensive methodology for automated testing of web and Windows applications in Microsoft Visual Studio and to verify that procedures in practice. The reader will learn the theoretical basis of software testing at the beginning of the thesis. In next chapter, there are described various features that Microsoft Visual Studio 2008 offers for software testing. Following chapter describes the applications testing in IBM Rational Functional Tester, which is suitable for Windows applications testing (Microsoft Visual Studio 2008 does not support this kind of tests). In other part of the work -- Case Study -- the reader will learn web and Windows applications testing. Case study can serve as a basis for further methodological manual for teams engaged in software testing. The usage of instruments for testing is explained in real examples. At the end of the work there are set out recommendations for the team collaboration using Microsoft Team Foundation Server, and there are also compared the testing instruments and reviewed functions that will come up with Microsoft Visual Studio 2010.
Klíčová slova: software development; IBM Rational Functional Tester; software testing; Microsoft Visual Studio; Software quality assurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2007
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 9. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: