Finanční analýza společnosti Pfizer spol. s r.o

Název práce: Finanční analýza společnosti Pfizer spol. s r.o
Autor(ka) práce: Adornová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Eysseltová, Sylvie
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své finanční analýze zkoumám společnosti Pfizer spol. s r.o. pomocí vertikální a horizontální analýzy rozvahy a výkazu zisků a ztrát, dále pomocí bilančních pravidel, poměrové a analýzy a bonitních a bankrotních modelů. Dále zjištěná fakta srovnávám s příslušným odvětvím a závěrem stanovuji vlastní doporučení pro zlepšení stavu podniku.
Klíčová slova: Bonitní a bankrotní modely; Srovnání s odvětvím; Bilanční pravidla; logaritmický rozklad; Ekonomická přidaná hodnota; Poměrová analýza
Název práce: Financial analysys of Company Pfizer spol. s r.o
Autor(ka) práce: Adornová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Eysseltová, Sylvie
Oponenti práce: Kotáb, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
I explore Company Pfizer spol. s r.o. with vertical and horizontal analysis of balance-sheet and of profit and loss statement in my financial analysis. I used also balance rules, ratio analysis and prime and bankruptcy models to analyse the company. The facts, which I explored, I compared with appropriate branch. I define my own recommendations for improving state of the company in conclusion.
Klíčová slova: Comparision with the branch; Economic Value Added; Balance rules; Ratio analysis; Prime and bankruptcy models; Logarithmic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2009
Datum podání práce: 31. 1. 2010
Datum obhajoby: 13. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22584/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: