Rakouská teorie hospodářského cyklu: Vysvětlení vzniku hospodářských krizí

Název práce: Rakouská teorie hospodářského cyklu: Vysvětlení vzniku hospodářských krizí
Autor(ka) práce: Vlček, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Havel, Jan
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje objasnění rakouského přístupu k politikám centrálních bank, zejména v souvislosti se změnami ve struktuře výroby a narušováním cenového koordinačního mechanismu. Nejdříve se pokusím objasnit teoretické zákonitosti, jak je formulovali zakladatelé tohoto konceptu, jenž je znám jako teorie hospodářského cyklu, a poté tyto teoretické poznatky konfrontuji s reálnými statistickými údaji z USA v posledních letech. Tuto destinaci považuji za nejvhodnější k aplikaci zmíněné teorie, neboť předpokládám, že údaje nebudou tolik deformovány okolními ekonomikami a politika centrální banky se v reálném hospodářství výrazně projeví. Práce by měla ukázat, že teorie hospodářského cyklu díky své komplexnosti a logické struktuře dokáže plně odhalit pravé příčiny současné hospodářské krize a že i po desetiletích od její první formulace ji lze považovat za aktuální a funkční koncepci, která by měla být brána v úvahu při rozhodování o měnových otázkách.
Klíčová slova: Rakouská teorie hospodářského cyklu; Federální rezervní systém; krize
Název práce: Austrian Business Cycle Theory: The Explanation of Financial Crisis
Autor(ka) práce: Vlček, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Havel, Jan
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is dedicated to clarification of the Austrian approach to the central bank policies, particularly in relation to production structure changes and disruption of the price coordination mechanism. Firstly, I will try to clarify the theoretical patterns, as formulated by the founders of this concept, which is known as the Business Cycle Theory, and then I confront the theoretical knowledge with real statistical data from the U.S. in recent years. The thesis should show, that the Business Cycle Theory can thanks to its complexity and logical structure fully reveal the real causes of the recent economic crisis and that even after decades since its first formulation it can be considered as actual and functional conception, which should be taken into account when deciding on monetary issues.
Klíčová slova: Federal Reserve System; Crisis; Austrian Business Cycle Theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20322/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: