Zakladatelský finanční plán

Název práce: Zakladatelský finanční plán
Autor(ka) práce: Nedvěd, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Středová, Ivana
Oponenti práce: Vávrová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce hodnotí finanční situaci vznikající společnosti. V teoretické části jsou popsány základní účetní výkazy společnosti (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow) a postup finanční analýzy. Praktická část se věnuje prvním třem rokům existence společnosti. Je zde uvedena volba právní formy podnikání a analýza nákladů a výnosů. Na základě poměrových ukazatelů likvidity, aktivity, zadluženosti a výnosnosti vypočítaných z údajů získaných z účetních výkazů je zde analyzována finanční situace a vývoj společnosti.
Klíčová slova: ukazatele finanční analýzy; finanční plán; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2007
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5022/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: