Systémy a projekty e-Customs a jejich implementace v Celní správě ČR

Název práce: Systémy a projekty e-Customs a jejich implementace v Celní správě ČR
Autor(ka) práce: Harantová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Uhlíř, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce nazvaná "Systémy a projekty e-Customs a jejich implementace v Celní správě ČR" poskytuje čtenářům přehled systémů, projektů a jejich hlavních kompetencí v souvislosti s vývojem iniciativy evropského elektronického celního řízení a popisuje jejich současný stav zejména v české celní správě. Předmětem e-Customs je soubor informačních celních systémů a projektů sloužících pro bezpečnou výměnu dat a vzájemnou komunikaci celních orgánů a hospodářských subjektů. Systémy a projekty e-Customs jsou uspořádány do jednotlivých částí předmětné práce, přičemž důraz je kladen na propojení právních, provozních a technologických prostředků na úrovni Evropského společenství i ČR za účelem jejich efektivní implementace do elektronického celního řízení. Součástí práce je i vyhodnocení úspěšně zavedeného a dnes již stabilního tranzitního a vývozního systému a doporučení k přijetí opatření vedoucích k vyšší efektivnosti z pozice české celní správy. Práce je dostatečným informačním zdrojem programu e-Customs věnovaná nejen pracovníkům Celní správy ČR, nýbrž všem subjektům dotčeným celním řízením.
Klíčová slova: dovoz; elektronické celní řízení; vývoz; tranzit; celní správa; clo
Název práce: E-customs´ systems and projects and their implementation in the Czech Customs administration
Autor(ka) práce: Harantová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Uhlíř, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma work called "E-customs'systems and projects and their implementation in the Customs administration of the Czech Republic" is intended to provide interested parties with an overview of systems, projects and key issues related to the evolution of the European electronic customs initiative and the present state of play especially in the Czech Customs administration. Subject of e-Customs is a collection of information customs systems and projects in order to exchange data and communicate between the customs and economic operators in a secure manner. Systems and project of e-Customs are set up in the individual parts of the present work with the stress of the link to legal, operational and technological instruments, both at Community and national level to allow for an efficient implementation of electronic customs systems. The work includes evaluation of the successfully launched and today stable transit and export systems and recommendation to accept measures leading to higher efficiency from the side of the Czech customs administration. The work is a sufficient information source of the e-Customs programme devoted not only to employees of the Czech Customs administration, but to all subjects related to customs procedures.
Klíčová slova: transit; electronic customs; export; Customs Administration; import; Customs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 6. 2009
Datum podání práce: 16. 11. 2009
Datum obhajoby: 9. 12. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20932/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: