Postavení žen na trhu práce a politika rovných příležitostí

Název práce: Postavení žen na trhu práce a politika rovných příležitostí
Autor(ka) práce: Šulcová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Kuchařová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá postavením žen na trhu práce v ČR v komparaci s EU. První část diplomové práce se věnuje legislativnímu rámci rovných příležitostí mužů a žen v Evropské unii a České republice, jejich institucionálnímu zabezpečení a podává přehled o základních pojmech. Druhá kapitola se zabývá postavením žen na trhu práce v ČR a Evropské unii, kde jsou analyzovány základní ukazatele trhu práce se zaměřením na situaci žen. Další kapitola se zabývá nápravnými opatřeními a možnostmi zlepšení pozic žen na trhu práce se zaměřením na gender mainstreaming, pozitivní opatření a možnosti obrany proti diskriminaci. V poslední kapitole je analyzováno postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu ČR.
Klíčová slova: segregace zaměstnání; mzdová diferenciace; gender; trh práce; rovné příležitosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2006
Datum podání práce: 10. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3215/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: