Vývoj aplikací na platformě Windows Mobile

Název práce: Vývoj aplikací na platformě Windows Mobile
Autor(ka) práce: Novotný, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Selčan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o vývoji mobilních aplikací pro platformu Windows Mobile. Obsahuje přehled ostatních mobilních platforem (mobilních operačních systémů) a srovnávací tabulku podle vybraných kategorií, aby si mohl čtenář udělat představu i o ostatních platformách. Součástí práce je také přehled technologií pro vývoj, který je podpořen srovnávací tabulkou. Hlavním cílem je navržená metodika vývoje mobilních aplikací pro platformu Windows Mobile. Pro upřesnění nejdůležitějších specifik slouží pak samostatné kapitoly popisující tato specifika. Jedná se o návrh uživatelského rozhraní pro mobilní aplikace, kde je kladen zřetel na způsob ovládání, protože pro každý způsob ovládání by měl být návrh uživatelského rozhraní rozdílný. Dalším rozebíraným specifikem je testování aplikací v Microsoft Device Emulatoru V3, čemuž předchází popis tohoto nástroje pro testování a možnosti jeho nastavení. Pro demonstraci metodiky je součástí práce také praktický příklad, který znázorňuje postupně vybrané kroky korespondující s fázemi metodiky.Součástí příkladu je také demonstrace využití technologií pro vývoj. V příloze se nacházejí tabulky, které vystihují jednotlivé fáze metodiky s popisem jejich cíle, rolí a jim přiřazených činností a jaké jsou vstupy a výstupy této fáze.
Klíčová slova: technologie pro vývoje; metodika vývoje; specifika GUI; Windows Mobile; Microsoft Device Emulator
Název práce: Mobile application development on Windows Mobile platform
Autor(ka) práce: Novotný, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Selčan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis treats of the development of mobile applications for Windows Mobile platform. It contains a list of other mobile platforms (mobile operating systems) and a comparative table according to selected categories, so that readers can get an idea of other platforms. Part of this thesis is an overview of technologies for development, which is supported by the comparative table. The main objective is to propose a methodology of mobile application development for platform Windows Mobile. To clarify the most important specifics serves the separate chapters describing these specifics. It is about the design of user interface for mobile applications, where attention is placed on the method of operating, because for each method of operating should be a different user interface design. Another specific feature, which is discussed in my thesis, is testing applications in Microsoft Device Emulator V3, this precedes the description of this tool for testing and the possibilities of its settings. To demonstrate the methodology the thesis contains the practical example illustrating the gradual steps corresponding to the phases of the methodology and execution of activities. In the annex are tables describing the various phases of the methodology, a description of their objectives, roles and them associated activities and what are the inputs and outputs of this phase.
Klíčová slova: specifics of mobile GUI; methodology for development; development technologies; Windows Mobile; Microsoft Device Emulator

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2009
Datum podání práce: 15. 12. 2009
Datum obhajoby: 11. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20165/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: