Účtování cenných papírů

Název práce: Účtování cenných papírů
Autor(ka) práce: Vlčková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ištvánfyová, Jana
Oponenti práce: Mezerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat problematiku cenných papírů v České republice. Je zde uvedena charakteristika jednotlivých druhů cenných papírů a kritéria jejich třídění. Svoji pozornost věnuji hlavně akciím, dluhopisům, směnkám a šekům. Dále se zabývám účtováním cenných papírů a jejich oceňováním k rozvahovému dni. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní příklady účtování určitých cenných papírů. Také se zde zmiňuji o finanční krizi a jejím vlivu na cenné papíry.
Klíčová slova: finanční krize; směnky; šeky; cenné papíry; dluhopisy; reálná hodnota; oceňování; účtování; metoda ekvivalence; akcie; zůstatková hodnota
Název práce: The Accounting of Securities
Autor(ka) práce: Vlčková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ištvánfyová, Jana
Oponenti práce: Mezerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this text is to describe questions of securities in the Czech republic. Characteristics of individual kinds of the securities and their dividing are mentioned here. My attention is mainly addressed to stocks, obligations, bills of exchange and cheques. Farther I am engaged in accounting of the securities and their evaluation to balancing day. There are specific accounting examples of particular securities in the end. Also I talk about financial crisis and its impact on the securities.
Klíčová slova: accounting; cheques; stocks; financial crisis; securities; bills of exchange; obligations; appreciation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2009
Datum podání práce: 1. 9. 2009
Datum obhajoby: 10. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19556/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: