Business Activity Monitoring

Název práce: Business Activity Monitoring
Autor(ka) práce: Frühauf, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Pálka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavní těžiště diplomové práce leží v oblasti podpory rozhodování podnikového managementu nasazením a využitím IT/ICT. Konkrétní popisovanou technologií je Business Activity Monitoring. Přínos práce leží především ve dvou rovinách. První rovinou je vytvoření pokud možno co nejucelenějšího pohledu o BAM. Poznatky jsou sbírány z různých směrů a oblastí. První směr je zaměřen na vývoj Business Intelligence a popis vzniku BAM jako trendu BI, popis průběhu vývoje, prognózy do budoucna. Druhý směr se orientuje především na detailní vymezení BAM, jeho definování, předpoklady nasazení, základní modely, způsob činnosti BAM a jeho přínosy pro podnikání. Třetí směr vymezuje zařazení BAM mezi jiné/podobné podnikové technologie a řešení -- BI a BSM a hledání klíčových odlišností. Druhou rovinou práce je zpracování návrhu podpory AML v prostředí banky pomocí BAM. Jedná se o praktickou ukázku možnosti využití BAM v praxi. Základ návrhu řešení leží v analýze rizik vyplývajících ze zákona a současného stavu řešení. Zmapováním bankovních procesů a vyhledáním míst vzniku rizik je pak možné na tato rizika nasadit BAM nástroje pro jejich řízení. Návrh podpory leží převážně v konceptuální rovině.
Klíčová slova: bankovnictví; událostmi řízené systémy; Business Service Management; Business Activity Monitoring; bankovní systémy; Compliance; Dashboard; řízení rizik; AML; Business Intelligence
Název práce: Business Activity Monitoring
Autor(ka) práce: Frühauf, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Pálka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main focus of the thesis lies in the corporate management decision support deploying and using IT / ICT. Specific technology described is Business Activity Monitoring. The contribution of the work lies primarily in two planes. The first plane is to create as far as the most comprehensive view of the BAM. The findings are collected from different directions and areas. The first direction of research is focused on the development of Business Intelligence and description of BAM as a trend of BI, including the stages of development and projections into the future. The second direction focuses primarily on a detailed circumscribe of BAM. Its definition, deployment assumptions, basic models, the way how business can benefit from BAM usage. The third guideline shows the classification of BAM surrounded by the other / similar technologies and business solutions -- BI and BSM, and the search key differences. The second level of the work is to support the AML implementation in a specific environment of banks using BAM. This is a practical demonstration of the possibility of using BAM in practice. Basic design solution lies in the analysis of risks arising from the law and the current state of the solution. By mapping of banking processes and searching for points of risk it is then possible to deploy these risks BAM tools for their management. Motion of support lies mainly in conceptual terms.
Klíčová slova: Banking; Banking Systems; Dashboard; Event Driven Systems; Business Intelligence; Business Activity Monitoring; Risk Management; AML; Compliance; Business Service Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2009
Datum podání práce: 15. 12. 2009
Datum obhajoby: 10. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18283/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: