Enterprise Architecture v systému řízení

Název práce: Enterprise Architecture v systému řízení
Autor(ka) práce: Sládek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Zuzák, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá tématem řízení podnikové architektury z hlediska začlenění této činnosti do prostředí organizace, popisu jejích jednotlivých částí a popisu trendu vývoje enterprise architektury v čase. Tento trend lze popsat jako posun od IT činnosti sloužící pro řízení IT prostředí organizace přes nástroj pro nasměrování IT a byznys aktivit stejným směrem až po využití enterprise architektury jako nástroje pro implementaci změny byznys aktivit. Cíle práce jsou čtyři. Popsat náplň enterprise architektury, popsat trend posunu enterprise architektury směrem k byznysu, analyzovat stav enterprise architektury v České republice a analyzovat trend posunu enterprise architektury směrem k byznysu v České republice. První dva cíle budou dosažené pomocí zpracování literatury vztahující se k řešené oblasti, druhé dva cíle budou řešené pomocí dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení.
Klíčová slova: EA; Architektura; Řízení podnikové architektury; Enterprise architektura
Název práce: Enterprise Architecture in Enterprise Management
Autor(ka) práce: Sládek, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Zuzák, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with subject of enterprise architecture management. Topcis covered are enterprise environment integration, enterprise architecture parts description and description of shift in enterprise architecture focus point. This trend can be described as shift from IT related activity for IT management through tool for IT and business alignment to the final state as a tool for business change implementation. There are four goals of this thesis. Description of enterprise architecture, description of trend for enterprise architecture shift toward business, analysis of enterprise architecture state in Czech Republic and analysis of enterprise architecture shift to business in Czech Republic. I will reach first two goals by analysis of literature of the solution domain and the other two goals with questionnaire and its analysis.
Klíčová slova: EA; Enterprise Architecture; Architecture; Enterprise architecture management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2008
Datum podání práce: 14. 12. 2009
Datum obhajoby: 10. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14965/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: