Metody pro odhady náročnosti pracnosti při plánování projektů

Název práce: Metody pro odhady náročnosti pracnosti při plánování projektů
Autor(ka) práce: Pokorný, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Praks, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na problematiku odhadů náročnosti pracnosti projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií. Hlavním cílem této práce je navržení metodiky, pomocí které lze stanovit vhodnou metodu pro vytvoření odhadu pracnosti projektu, a to již v úvodní projektové fázi. Aby mohlo dojít k naplnění tohoto cíle, je v první řadě nutné teoreticky vymezit základní pojmy projektového řízení a popsat konkrétní metody pro stanovení odhadu pracnosti. Toho lze dosáhnout pomocí studia literatury a relevantních článků z této oblasti. Poté je nutné nalézt vhodné faktory, pomocí kterých lze stanovit konkrétní metodiku stanovení vhodné metody. Tyto faktory lze stanovit na základě analýzy zainteresovaných stran projektu. Po definici konkrétních faktorů projektu je možné sestavit konkrétní metodiku. Metodiku je nutné sestavit s ohledem na univerzálnost (pro širokou řadu projektů), přesnost (použití této metodiky musí vést k určení konkrétní metody) a použitelnost (již v úvodní fázi projektu). Nakonec je nutné provést zhodnocení navržené metodiky. Toho lze dosáhnout srovnáním metody doporučené metodikou a metody, která byla skutečně použita pro stanovení odhadu pracnosti příslušného projektu. Pro vyhodnocení metodiky jsou použity konkrétní (již realizované projekty) z oblasti IS/ICT. Mezi očekávané přínosy této práce lze zařadit uspořádání dostupných informací o existujících metodách pro stanovení odhadu pracnosti a vlastní sestavení doporučené metodiky, kterou bude možné použít při odhadu pracnosti budoucích projektů.
Klíčová slova: metody pro stanovení odhadu; metodika; projektové řízení; zainteresované strany; pracnost projektu; projekty IS/ICT
Název práce: Methods for cost estimation in the planning of projects
Autor(ka) práce: Pokorný, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Praks, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is focused on the problem of IS/ICT project cost estimation. Main aim of this work is to design a methodology, which can be use for project cost estimation in the initial part of the project stadium. Defining a basic terms of the project management and describing the most widely use cost estimation metods are the first step to archive main aim. This will be achived by studing literature and relevant articles of the project management. Next step is find an appropriate factors which help to set up the methodology. This factors can derive from a stakeholder's analysis. After definition these factors there si possible to set up a particular methodology. Universality (for a wide group of the projects), accuracy (to determine a particular method) and usability (in the initial part of the project stadium) are the most important criteria to review this methodology. Finally, it is necessary to evaluate the proposed methodology. This can be achieved by comparing the methods recommended in the methodology and the methods actually used for the real project cost estimation. The expected benefits of this work are the most widely use cost estimation metods arrangement and creation of the recommended metodology which can be used to cost estimation of future projects.
Klíčová slova: stakeholders; IS/ICT projects; project management; project elaborateness; methodology; cost estimation methods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2009
Datum obhajoby: 9. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15030/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: