Dotace z EU na rozvoj lidských zdrojů - případová studie

Název práce: Dotace z EU na rozvoj lidských zdrojů - případová studie
Autor(ka) práce: Krejsová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Lišková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání finančních prostředků z Evropské unie na rozvoj lidských zdrojů, konkrétně pro subjekty působící na území hlavního města Prahy. V první části práce jsou představeny Strukturální fondy EU, a to Evropský sociální fond, ze kterého jsou financovány projekty se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. Další částí je představení Operačního programu Praha - Adaptabilita. Třetí část je věnována praktické části získávání dotací, a to projektové žádosti, její tvorbě, vyhodnocování a čerpání finančních prostředků. V této části je představena Analýza nákladů a přínosů, jakožto nástroj vhodný k výběru a hodnocení projektů.
Klíčová slova: Dotace; Operační program Praha - Adaptabilita; Analýza nákladů a přínosů
Název práce: EU subsidies aimed at human resources – case study
Autor(ka) práce: Krejsová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Lišková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is oriented on the issue of obtaining financial grants from the European Union for the development of human resources, specifically for legal entities situated in the capital of Prague. EU Structural Funds are introduced in the first part of the thesis; these finance projects directed on the development of human resources. Another part brings up the Operational Program Prague -- Adaptability. Third part is dedicated to the practical topic of acquiring the grants, particularly to a project application, its production, evaluation and obtaining of financial resources. Cost benefit analysis is introduced in this part as an appropriate tool to select and evaluate the project.
Klíčová slova: Cost benefit analysis; Subsidy; EU Structural Funds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2009
Datum podání práce: 22. 1. 2010
Datum obhajoby: 8. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23584/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: