Business Activity Monitoring v řešení Business Intelligence

Název práce: Business Activity Monitoring v řešení Business Intelligence
Autor(ka) práce: Benoni, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Business Activity Monitoring (BAM) je akronym společnosti Gartner Inc. pro popis systémů, které slouží k poskytování "Real-time" přístupu do kritických ukazatelů výkonnosti podniku s cílem zlepšit rychlost a účinnost obchodních operací. V ideálním případě BAM systémy napomáhají podnikům při zlepšení jejich provozní výkonnosti, zvyšují schopnost porozumění událostem, které mají významný dopad na jejich obchodní procesy a umožňují na ně zároveň efektivně reagovat. Avšak navzdory skutečnosti, že většina podniků v dnešní době má naléhavou potřebu zlepšit svůj operačním výkon, BAM systémy se jako řešení tohoto problému dosud příliš neprosadily. Pravdou bohužel je, že na současném trhu stále panuje nesjednocený přístup k problémům operativního provozu a jejich řešení, což je podpořeno existencí velkých technických rozdílů v současných BAM systémech, jelikož mnoho dodavatelů softwaru dodává nové BAM systémy řešení pouhým přidáním nových funkcí pro stávající produkty. Navíc zde neexistují žádné formální normy, které by stanovily, jaké specifické rysy mají BAM systémy obsahovat. Dalším problémem je absence teoretických modelů podporující srovnávací analýzy mezi různými systémy BAM. Cílem mé diplomové práce je přispět ke zlepšení existující teoretické základny pro použití Business Aktivity Monitoring (BAM) řešení v oblasti BI, pomocí vysvětlení vztahu mezi potřebami systémů pro podporu rozhodování v reálném čase a současnými aplikacemi systémů BAM. Tato práce přináší důkazy, že vztah mezi "Real-time" Business Inteligence potřebami podniků a BAM řešeními je dán potřebou zajistit, aby BAM systém dodal aktuální informace, které umožňují BAM příjemcům, kterými jsou často operační manažeři přímo odpovědní za realizaci obchodních procesů, účinně reagovat na akce uvedené v informacích dodaných BAM systémem. V praxi se ukazuje, že zvýšení schopnosti uživatelů efektivně reagovat na události generované BAM systémy, závisí v první řadě na dvou základních provozních otázkách. Za prvé je nutné zajistit rychlou odezvu, aby BAM uživatel mohl včas zahájit veškeré nutné akce spojené s danou událostí. Zadruhé musí být BAM uživatel schopen pochopit podstatu problému spojených s danou událostí tak, aby mohl zahájit řádné kroky k řešení problému. Tady se ukazuje, že krom dostatečné znalosti povahy problému, potřebují BAM systémy, mimo samotného generování zpráv s nízkou latencí, také dodat těmto zprávám kontext, tak aby jednotlivým BAM uživatelům poskytly dostatek informací k pochopení povahy problému spojených s událostí.
Klíčová slova: BPM; BAM; BI
Název práce: Business Activity Monitoring in Business Intelligence solutions
Autor(ka) práce: Benoni, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Business Activity Monitoring (BAM) is an acronym of Gartner Inc. to describe systems that are intended to provide "Real-time access to critical business performance indicators to improve the speed and efficiency of business operations. BAM systems help enterprises improve their operational efficiency and increase the ability of understanding and responding to events that have a significant impact on their business processes. Despite the fact that most businesses today are in urgent need to improve their operating performance, BAM systems as a solution seams to don't approach. The reality is that many software vendors supplied new BAM systems solutions by simply adding new features to existing products. In addition, there are no formal standards to define which specific features of the BAM system should contain. Another problem is the lack of theoretical models to support comparative analysis between the different systems of BAM. The aim of my thesis is to contribute to the improvement of the existing theoretical basis for the use of Business Activities Monitoring (BAM) as part of BI solutions, by providing an understanding of the relationship between the needs of decision support systems in real time and current applications of systems BAM. This work provides evidence that the relationship between the Real-time Business Intelligence needs of enterprises and BAM solution is determined by the need to ensure that the BAM system deliver current Real-time information to enable BAM users, who are often operating managers directly responsible for business processes, effectively respond to referred alert, supplied by the BAM system. To increase users' ability to effectively respond to events generated by the BAM system depends primarily on two basic operational issues. First, it is necessary to ensure adequate response for BAM users, to ensure necessary actions associated with the event. Second, BAM user must be able to understand the nature of the problem associated with the event, to initiate the proper steps to resolve the problem. Here it shows that, apart from insufficient knowledge of the nature of problems, BAM system needs, beside generation alerts in very low latency, also add context to these alerts, to provide enough information for BAM users to understand the nature of the problem associated with the event.
Klíčová slova: BI; BAM; BPM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2009
Datum podání práce: 14. 12. 2009
Datum obhajoby: 8. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22430/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: