SEO optimalizace webových stránek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
SEO optimalizace webových stránek
Autor práce:
Komárek, Miroslav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Molnár, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Brdek, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat a analyzovat metody a techniky používané při optimalizaci webových stránek pro fulltextové vyhledávače (SEO). Práce syntetizuje teoretické poznatky získané z odborných zdrojů a ze zkušeností autora. Metody SEO optimalizace jsou rozděleny do dvou hlavních oddílů podle oblasti působení. On Page faktory, nebo-li faktory vyskytující se na webových stránkách a Off Page faktory, nebo-li faktory, které působí na optimalizované webové stránky a nevyskytují se na nich. V závěru práce je uvedena případová studie, na které byly aplikovány získané teoretické poznatky. Případová studie vychází z reálného projektu a je doplněna o podrobnou analýzu dosažených výsledků a to včetně ekonomických ukazatelů.
Klíčová slova:
PageRank; BadRank; S-rank; faktory; On Page; Off Page; vyhledávač; fulltextový; stránka; webová; klíčové slovo; SEO; optimalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 3. 2009
Datum podání práce:
5. 5. 2009
Datum obhajoby:
08.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20019_xkomm07.pdf [2,24 MB]
Oponentura:
14447_Brdek.pdf [190,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
20019_molz01.xls [21,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20019/podrobnosti