Euroregion Praděd - Česko-polská přeshraniční spolupráce

Název práce: Euroregion Praděd - Česko-polská přeshraniční spolupráce
Autor(ka) práce: Lucuková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horáček, Jiří
Oponenti práce: Postránecký, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Důvody podpory příhraničních oblastí ze strany EU a její efekty na danou příhraniční oblast jsou hlavním předmětem zájmu této diplomové práce. Díky těmto subvencím se předpokládá růst socioekonomické úrovně a dosažení vyšší integrace se sousedním státem. Kritické přístupy některých autorů zpochybňující tento předpoklad jsou motivem pro zkoumání systému podpory příhraničí a jeho praktické ověření na konkrétním příkladu Euroregionu Praděd/Pradziad. Myšlenka podpory příhraničních oblastí za účelem výše zmíněných efektů je jistě oprávněná, ovšem jedinečnost každého euroregionu vyžaduje individuální přístup v aplikaci této podpory. Euroregion Praděd/Pradziad disponuje také určitými specifiky, která jsou v této práci analyzovaná. Ta jsou často vnímána jako bariéry rozvoje. V Euroregionu Praděd/Pradziad se ale již našli lidé, kteří tato specifika vnímají jako příležitost rozvoje.
Klíčová slova: Evropská unie; Polsko; Euroregion; Přeshraniční spolupráce
Název práce: Euroregion Praděd - Czech-Poland Cross-border cooperation
Autor(ka) práce: Lucuková, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Horáček, Jiří
Oponenti práce: Postránecký, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main issue of this diploma thesis are causes of subsidy border areas abeam European Union and its effects on the border area. It is supposed this grants bring on increase of socioeconomic level and integration with neighbouring state. Kritical approaches some authors to this premise were motivated me to research the system of subsidy boreder areas and practical verification on the example Euroregion Praděd/Pradziad. The idea of subsidy border areas is sure true, but oneness of every euroregion call for individual approach to aplication of the subsidy. Euroregion Praděd/Pradziad dispose of particular specifics too. This specifics are in this diploma thesis analysed. Often they are feeld like a barrier of development, but in Euroregion Praděd/Pradziad are some people, who feel this specifics like an opportunity of development.
Klíčová slova: Euroregion; Cross-border cooperation; European Union; Poland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2009
Datum podání práce: 4. 1. 2010
Datum obhajoby: 2. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18376/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: