Aplikace korespondenční analýzy v programu MS Excel

Název práce: Aplikace korespondenční analýzy v programu MS Excel
Autor(ka) práce: Ganajová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řezanková, Hana
Oponenti práce: Pecáková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce bylo samostatně vytvořit aplikaci umožňující výpočet korespondenční analýzy v programu MS Excel, která využívá programovacího jazyku VBA, a následně pomocí ní provést analýzu bankovního sektoru na Slovensku. Vytvořená aplikace využívá sadu maker, jež lze rozdělit na dvě části. První část vytváří z vložených dat kontingenční tabulku a upravuje ji do formy tak, aby ji bylo možné využít v druhé části. V té je pak proveden samotný výpočet korespondenční analýzy. Je využito doplňku Matrix, který umožňuje provádět funkce z maticové a lineární algebry. Aplikace je schopna provést výpočet pro jakýkoli rozsah matice. Nabídka výpočtu obsahuje čtyři typy normalizace, zkrácený nebo úplný výstup a v grafu lze zobrazit kategorie řádkové či sloupcové proměnné, případně obou. Předmětem analýzy bylo zjistit, které produkty jsou typické pro uvažované banky a pro které klienty, rozdělené podle věkových skupin, je určitá banka či produkt lákavá. Vychází se s datové matice využívání produktu u konkrétní banky. Byl učiněn závěr, že lze banky rozdělit na instituce tradičnějšího a modernějšího typu, a také, že většině bank přísluší nějaký pro ně typický produkt.
Klíčová slova: makra; kontingenční tabulka; korespondenční analýza
Název práce: Correspondence analysis application in MS Excel program
Autor(ka) práce: Ganajová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řezanková, Hana
Oponenti práce: Pecáková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis was to create independently an application, automating a correspondence analysis calculation using MS Excel and taking advantage of VBA programming language. The application was then used to analyse Slovak banking sector. The created application is based on macro sets which can be split up to two parts. The first part produces a contingency table and converts it into a format usable in the second part. Then there is executed the Correspondence Analysis calculation itself. Supplement Matrix is being used, that allows to discharge functions from matrix and linear algebra. The application allows to process any matrix dimension. Dialog window offers four normalization types, shortened and also full output and it is possible to display row or column variable categories, eventually both. The analysis subject was to find out which of the products are typical for considered banks and for which clients, divided into age categories, is attractive particular bank and/or product. A starting point is a product usage data matrix at a particular bank. There was made a conclusion, that it is possible to divide banks into more traditional or modern type institutions and also that each bank has a typical product.
Klíčová slova: macros; correspondence analysis; contingency table

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2008
Datum podání práce: 7. 1. 2010
Datum obhajoby: 2. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15616/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: