Soukromý sektor ve veřejném zdravotnictví

Název práce: Soukromý sektor ve veřejném zdravotnictví
Autor(ka) práce: Matějusová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Durdisová, Jaroslava
Oponenti práce: Běláčková, Vendula
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se snaží popsat situaci soukromého sektoru v systému veřejného zdravotnictví. Za soukromý sektor považujeme pacienty, soukromé zdravotní pojišťovny a soukromé poskytovatele zdravotní péče. V této práci je důraz kladen na soukromé poskytovatele v ambulantní sféře. Definujeme zdraví, jako základní motiv zdravotnických systémů, veřejný a soukromý sektor ve zdravotnictví a problematiku trhu zdravotní péče, včetně externalit, nedokonalých informací a elasticity nabídky a poptávky. V práci je také zmíněna problematika financování zdravotní péče jako kombinace soukromých a veřejných finančních zdrojů. Hlavní důraz je kladen na situaci v České republice. K porovnání je uveden stav zdravotnických systémů v Dánsku, Německu, Velké Británii a Spojených státech. Rozsah soukromého sektoru se v jednotlivých státech liší a záleží na různých okolnostech v daných podmínkách -- sociálně-ekonomický vývoj, státní regulace trhu zdravotní péče a postoj pacientů k soukromému zdravotnictví.
Klíčová slova: Zdravotnické systémy; Veřejné a soukromé výdaje do zdravotnictví; Ambulantní sféra; Veřejné zdravotnictví
Název práce: Private sector in public health care systems
Autor(ka) práce: Matějusová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Durdisová, Jaroslava
Oponenti práce: Běláčková, Vendula
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis is trying to describe the situation of private sector in public health care systems. As a private sector we understand patients, private health insurance companies and private health care providers. The focus is placed on private health care providers, especially in ambulatory treatment. At first there is a definition of health as a main determinant of a health care systems, definition of public and private sectors in health care systems and the difficulties at the market of health care, including externalities, inperfect information and elasticity of supply and demand at this market. There is also the problem of financing health care as a mix of public and private payments, which is different in every health care system. The main focus is laid on the situation in the Czech republic. As a comparison there are described situations in Denmark, Germany, Great Britain and United States. The size of private sector in every health care system is different and it depends on different circumstances in particular state, including social-economic development, regulation of health care market from the state and the attitude of patients to private health care.
Klíčová slova: Healt care systems; Public and private expanditures in healt care system; Ambulatory treatment; Public health care system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 1. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17782/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: